Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Kod RWA

7340

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia
Do wniosku należy dołączyć:
1.    dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy ( oryginał lub odpis ) do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
2.    zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
3.    odpis lub oryginał decyzji właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ze zm. ),
Zgodnie z art. 76a §2 Kodeksu postępowania administracyjnego zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.


 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
Komórka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. działalności gospodarczej – pokój nr 5, tel. (62) 74 13 013 wew.33

 

Opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:
525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
Opłaty naliczane są proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.
Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

W ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności, niezbędne do uwzględnienia w toku postępowania.
Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje po wydaniu pozytywnej opinii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm. ).
Uchwała Nr II/9/02 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia na terenu gminy Dobrzyca liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Uchwała Nr II/10/02 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dobrzyca miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


 

Inne informacje

Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę w zależności od rodzaju zezwolenia.
Na terenie miasta obowiązują obecnie limity w wysokości 30 punktów na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 10 punktów na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Druki:
Można skorzystać z formularza przygotowanego przez Urząd Miejski Gminy Dobrzyca.

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28 kwietnia 2015 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw działalności gospodarczej i kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Bielarz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2015 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Bielarz
Ilość wyświetleń: 896
17 czerwca 2016 13:57 (Maria Bielarz) - Dodanie załącznika.
17 czerwca 2016 13:55 (Maria Bielarz) - Dodanie załącznika.
17 czerwca 2016 13:51 (Maria Bielarz) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany