Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Kod RWA

7340

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną/gastronomiczną napojów alkoholowych


Do wniosku należy dołączyć:

 1. Wypis KRS dla Jednostek posiadających osobowość prawną,
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy ( oryginał lub odpis ) do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 4. Odpis lub oryginał decyzji właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm. ),

Zgodnie z art. 76a §2 Kodeksu postępowania administracyjnego zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.


 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
Komórka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. działalności gospodarczej i kadr – pokój nr 2, tel. (62) 74 13 013 wew. 32

 

Opłaty

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

BS Dobrzyca

20 8409 0001 0000 0101 2000 0006

Opłatę wnosi się na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek należy złożyć z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu), co najmniej 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży napojów alkoholowych lub upływem ważności posiadanego dotychczas zezwolenia.

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Wniosek opiniowany jest przez Gminną  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm. ).
 • Uchwała Nr XLIII/403/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca z dnia 27 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.Woj. z 2018 r., poz. 6715)

Tryb odwoławczy

 • Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca.
 • Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w Urzędu Miejskim Gminy Dobrzyca z siedzibą w Dobrzycy ul. Rynek 14.
 • Wniesienie odwołania - nie podlega opłacie.

Na podstawie art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może przedstawić oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z dniem doręczenia Burmistrzowi Gminy Dobrzyca oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, i nie może być zaskarżona do sądu administracyjnego.
 

Inne informacje

Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę w zależności od rodzaju zezwolenia.
Na terenie miasta obowiązują obecnie limity w wysokości 30 punktów na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 10 punktów na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw działalności gospodarczej i kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2015 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Bielarz
Ilość wyświetleń: 994
18 marca 2020 09:42 (Magdalena Jura) - Aktualizacja danych sprawy.
18 marca 2020 09:41 (Magdalena Jura) - Aktualizacja danych sprawy.
18 marca 2020 09:39 (Magdalena Jura) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany