Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Kod RWA

7340

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do wniosku należy dołączyć:

 

  1. Kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Gminę Dobrzyca).
  2. Potwierdzenie dokonania opłaty za jednorazowe zezwolenie.
  3. Pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych na czas trwania imprezy.
  4. Pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu (obiektu), na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

Komórka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. działalności gospodarczej i kadr – pokój nr 2, tel. (62) 74 13 013 wew. 32

Opłaty

Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy:

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

BS Dobrzyca

20 8409 0001 0000 0101 2000 0006

Opłata uiszczana jest w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń które zgodnie z powyższym wynoszą :

  • 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  • 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa )
  • 175,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. 

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie.

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm. )
  • Uchwała Nr XLIII/403/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca z dnia 27 sierpnia 2018 r. (Dz.Urz.Woj. z 2018 r., poz. 6715)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście.


Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw działalności gospodarczej i kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2015 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Bielarz
Ilość wyświetleń: 989
18 marca 2020 11:04 (Magdalena Jura) - Aktualizacja danych sprawy.
18 marca 2020 11:03 (Magdalena Jura) - Aktualizacja danych sprawy.
18 marca 2020 11:01 (Magdalena Jura) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany