Wydanie aktu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Kod RWA

4470

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  2.  Dokumenty lub poświadczone kopie tych dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.
  3. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (lub poświadczona kopia tego dokumentu).
  4. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; (w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu),dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, (a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia),
  5. Inna dokumentacja

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14

Komórka odpowiedzialna:
Inspektor ds. oświaty – pokój nr 6, tel. (62) 74 13 013 wew. 39

Opłaty

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

  1. w przypadku złożenia dokumentów przez nauczyciela do dnia 30 czerwca bieżącego roku – wydanie aktu następuje do dnia 31 sierpnia bieżącego roku
  2. w przypadku złożenia dokumentów przez nauczyciela do dnia 30 października bieżącego roku wydanie aktu następuje do dnia 31 grudnia bieżącego roku

wydanie aktu awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191)
  2. Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Inne informacje

nie dotyczy

Druki:
wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29 kwietnia 2015
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw oświaty
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariola Fabisz-Wilczyńska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 kwietnia 2015 07:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Fabisz
Ilość wyświetleń: 760
02 czerwca 2015 14:02 Mariola Fabisz - Dodanie załącznika.
02 czerwca 2015 14:01 Mariola Fabisz - Dodanie załącznika.
02 czerwca 2015 14:01 Mariola Fabisz - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany