stanowisko do spraw oświaty

1) zakładanie, przekształcanie i likwidowanie gminnych jednostek oświatowych,
2) kształtowanie sieci przedszkoli szkół podstawowych i gimnazjów,
3) analizowanie i przedkładanie do zatwierdzenia Burmistrzowi :
a. arkuszy organizacyjnych przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum oraz schroniska młodzieżowego
b. zmian organizacji pracy jednostek organizacyjnych oświaty w ciągu roku szkolnego.
4) wydawanie opinii co do powierzania stanowisk kierowniczych
w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
5) przygotowywanie oceny dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
6) prowadzenie ewidencji obowiązku nauki oraz jego egzekwowanie,
7) koordynacja i nadzór nad sprawozdawczością szkół i przedszkoli
8) przygotowywanie dokumentów związanych z konkursami na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych oraz prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektorowi,
9) całokształt prac związanych z powoływaniem komisji i przeprowadzaniem egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego,
10) prowadzenie rejestru wydanych aktów nadania stopnia zawodowego nauczyciel mianowany,
11) prowadzenie zbiorczych baz danych oświatowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej, scalanie tych danych oraz ich bieżąca aktualizacja, wydawanie uprawnień o dostęp do bazy SIO, prowadzenie RSPO,
12) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania jednostek działających w zakresie oświaty,
13) prowadzenie całości spraw kadrowych dyrektorów jednostek organizacyjnych oświaty,
14) przekazywanie jednostkom oświatowym informacji i materiałów otrzymywanych od organu nadzoru pedagogicznego i innych instytucji,
15) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą wykorzystania dotacji celowych na zadania oświatowe,
16) współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i przedszkolami,
17) koordynacja działań w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zabezpieczenia środków finansowych na ten cel,
18) wyliczanie i aktualizowanie podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych przedszkolach i szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne,
19) przyjmowanie wniosków, weryfikacja i naliczanie dotacji do szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne,
20) analiza poprawności danych, scalanie i przygotowywanie sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli,
21) organizowanie dowozu uczniów do szkół,
22) przyjmowanie informacji i sprawozdań o publicznych przedszkolach i szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne,
23) przyjmowanie, weryfikacja wniosków oraz wydawanie decyzji dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
24) przyjmowanie, weryfikacja wniosków oraz wydawanie decyzji w zakresie pomocy materialnej dla uczniów,
25) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o stypendia naukowe Burmistrza Gminy, obsługa komisji stypendialnej,
26) wykonywanie innych spraw zleconych przez Burmistrza

Teczki spraw prowadzone przez to stanowisko określa się symbolem – Ośw

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 00:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 1280
08 lutego 2018 08:18 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
08 lutego 2018 07:46 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
16 marca 2015 00:22 (Ewa Wasielewska) - Utworzenie jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany