Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydanie zaświadczenia

Kod RWA

4430

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Dobrzyca.
Załączniki do ww. wniosku:

 1. dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy: kopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) w przypadku osoby fizycznej; wyciąg z KRS w przypadku osoby prawnej,
 2. charakterystyka warunków lokalowych umowa najmu, akt własności lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu,
 3. 3. informacja o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację zadań statutowych oraz bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy (opinia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach dydaktycznych szkoły lub placówki, opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki nie są wymagane w przypadku wynajmowania pomieszczeń dydaktycznych w szkołach lub placówkach publicznych prowadzonych przez Gminę Dobrzyca),
 4. statut placówki lub projekt organizacji wychowania przedszkolnego w przypadku niepublicznej formy wychowania przedszkolnego,
 5. dokument powołujący dyrektora szkoły oraz dane dotyczące kwalifikacji dyrektora oraz pracowników pedagogicznych przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce (należy przedłożyć kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem dotyczących wykształcenia oraz uprawnień pedagogicznych),
 6. pozytywna opinia kuratora oświaty (dotyczy wyłącznie szkoły podstawowej, gimnazjum ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności),
 7. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dotyczy wyłącznie szkoły podstawowej, gimnazjum ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności),
 8. dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14

Komórka odpowiedzialna:
Inspektor ds. oświaty  pokój nr 6, tel. (62) 74 13 013 wew. 39

Opłaty

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów

zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Dobrzyca zostanie przesłane pocztą  listem poleconym lub może być odebrane osobiście przez osobę prowadzącą placówkę lub wydanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Dobrzyca

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267)

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wpisu do rejestru przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

nie dotyczy

Druki:

 1. wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Dobrzyca
 2. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29 kwietnia 2015
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw oświaty
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariola Fabisz-Wilczyńska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 kwietnia 2015 09:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Fabisz
Ilość wyświetleń: 1088
02 czerwca 2015 14:26 (Mariola Fabisz) - Aktualizacja danych sprawy.
02 czerwca 2015 13:38 (Mariola Fabisz) - Dodanie załącznika.
02 czerwca 2015 13:38 (Mariola Fabisz) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany