Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - wydanie zaświadczenia

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do rejestru złożony przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

2. Do wniosku należy dołączyć:
w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
oświadczenie w celu potwierdzenia dokonanej opłaty.
3. W celu sprawdzenia zgodności danych Burmistrz Gminy Dobrzyca może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14

Komórka odpowiedzialna:
Inspektor ds. oświaty – pokój nr 6, tel. (62) 74 13 013 wew. 39

 

 

Opłaty

za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru – 10 zł

Termin i sposób załatwienia

o 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów

Zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zostanie przesłane pocztą – listem poleconym lub może być odebrane osobiście przez osobę prowadzącą placówkę lub wydanie decyzji o odmowie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
  2. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457),
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367),
  4. Uchwała Nr XII/58A/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 20 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na obszarze Gminy Dobrzyca.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wpisu do rejestru przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

Burmistrz Gminy Dobrzyca wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru po spełnieniu wymogów określonych w ustawie.

Zaświadczenie zawiera następujące dane:

  1. nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
  2. datę i numer wpisu do rejestru;
  3. formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
  4. nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
  5. miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania Burmistrza Gminy Dobrzyca o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

 

Druki:
wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29 kwietnia 2015
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw oświaty
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariola Fabisz-Wilczyńska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 kwietnia 2015 10:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Fabisz
Ilość wyświetleń: 930
02 czerwca 2015 14:29 (Mariola Fabisz) - Aktualizacja danych sprawy.
02 czerwca 2015 13:04 (Mariola Fabisz) - Dodanie załącznika.
02 czerwca 2015 13:03 (Mariola Fabisz) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany