Fundusz sołecki.

Kod RWA

3020.1

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek uchwalony przez zebranie wiejskie, zawierający wskazanie przedsięwzięć, mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców, zgodnych ze strategią rozwoju gminy, przewidzianych do realizacji w kolejnym roku budżetowym wraz z uzasadnieniem ich wyboru i oszacowaniem kosztów realizacji. Łączny koszt wskazanych we wniosku przedsięwzięć musi mieścić w kwocie funduszu na dany rok.
2. Uchwałę zebrania wiejskiego.
3. Protokół zebrania wiejskiego wraz z listą obecności.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek można złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca.

Opłaty

Nie dotyczy.

Termin i sposób załatwienia

Sołtys kieruje wniosek do Burmistrza Gminy Dobrzyca w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.
Sprawa zostanie załatwiona po określonym czasie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 r. z późn. zm.),
Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301),
Uchwała Nr XLIII/306/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2014 r.


Tryb odwoławczy

Gdy wniosek nie spełnia warunków określonych w Art. 5 ust. 2–4 ustawy o funduszu sołeckim, Burmistrz w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania odrzuca go, jednocześnie informując o tym sołtysa.
Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji:
1. podtrzymać wniosek kierując go do rady gminy za pośrednictwem burmistrza,
2. przekazać radzie gminy za pośrednictwem burmistrza wniosek ponownie uchwalony przez zebranie wiejskie.

Inne informacje

W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do burmistrza, wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.05.2015
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw organizacyjnych planowania kultury i promocji gminy:
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sławomira Malinowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2015 19:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomira Malinowska
Ilość wyświetleń: 1853
28 kwietnia 2016 15:53 (Sławomira Malinowska) - Aktualizacja danych sprawy. Zmiana nazwy sprawy.
30 lipca 2015 01:11 (Sławomira Malinowska) - Aktualizacja danych sprawy.
02 czerwca 2015 21:26 (Sławomira Malinowska) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany