Podział nieruchomości

Kod RWA

6831

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
1.pisemny wniosek zainteresowanego
2.tytuł prawny do nieruchomości (odpis z KW);
3.wypis z ewidencji gruntów i kopię mapy ewidencyjnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
4.decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku;
5.wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 (niezależnie od ustaleń planu);
6.protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
7.wykaz zmian gruntowych;
8.wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
9.mapę z projektem podziału.
10.Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, dokumenty wymienione w  pkt 5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii. Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
11.Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Nie dotyczy to podziału, o którym orzeka sąd.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, 63-330 Dobrzyca, Rynek 14

Komórka odpowiedzialna :
stanowisko ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
pok. nr 4, parter tel./fax:/62/ 7413013 wew. 43

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:
bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Termin i sposób załatwienia:
Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca
Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja zatwierdzająca podział

Podstawa prawna

Podstawa prawna:
1.ustawa z dnia 21-08-1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)
2.rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07-12-2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywana podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663)

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca – 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Inne informacje

Inne informacje:
brak

Druki:
wniosek o podział nieruchomości

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.06.2015 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Matiasik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 czerwca 2015 11:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Matiasik
Ilość wyświetleń: 1271
26 czerwca 2020 12:58 (Jolanta Matiasik) - Dodanie załącznika.
08 czerwca 2015 14:54 (Jolanta Matiasik) - Aktualizacja danych sprawy.
08 czerwca 2015 14:34 (Jolanta Matiasik) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany