stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego

1. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o nasiennictwie oraz ochronie roślin,
2. nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych,
3. wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa wodnego, w tym współpraca z Gminną Spółką Wodną,
4. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przed powodziami,
5. prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom wód na terenie gminy Dobrzyca,
6. prowadzenie ewidencji lasów niepaństwowych i jej aktualizacja,
7. prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny,
8. prowadzenie spraw dotyczących zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt w zakresie zadań własnych gminy,
9. organizowanie zalesień i zadrzewień,
10. prowadzenie statystyki rolnej,
11. prowadzenie prac planistycznych związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
12. nadzór nad realizacja ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
13. sporządzanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
14. wydawanie zaświadczeń, informacji oraz opinii o przeznaczeniu terenów w planach zagospodarowania przestrzennego,
15. przygotowywanie opinii dotyczących zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planów miejscowych,
16. współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie pozyskiwania środków pomocowych dla rolników,
17. współpraca z Izbą Rolniczą oraz służbami doradztwa rolników w zakresie podnoszenia kwalifikacji rolników i wprowadzaniu postępu w rolnictwie,
18. współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, przy opracowaniu i realizacji planów gotowości, programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy, sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska,
19. organizowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie,
20. przygotowanie decyzji w sprawie czasowego odebrania właścicielom zwierząt traktowanych wbrew przepisom ustawy
o ochronie zwierząt,
21. wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną,
22. prowadzenie spraw wynikających z przepisów o ochronie przyrody,
23. realizowanie zadań gminnych wynikających z programu „Natura 2000”,
24. sprawy ustanowienia pomników przyrody,
25. udział w komisjach szacowania szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe,
26. współpraca ze stanowiskiem d.s. gospodarki gruntami i ochroną środowiska oraz zastępstwo w tym zakresie
27. współpraca ze stanowiskiem d.s. gospodarki odpadami oraz zastępstwo w tym zakresie
28. wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.

Teczki spraw prowadzone przez to stanowisko oznacza się symbolem – RLiPP.

Dokumenty

Prawo lokalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2015 23:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 1383
08 lutego 2018 08:03 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
22 grudnia 2016 13:32 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
16 marca 2015 00:08 (Ewa Wasielewska) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany