ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Kod RWA

6131

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
wniosek ( który powinien zawierać):
1) imię , nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
2) tytuł prawny władania nieruchomością,
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm,
5) przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa/ drzew lub krzewu/ krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
9) jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
tel. ( 62 ) 7413013 fax ( 62 ) 7413013
e-mail: gmina@ugdobrzyca.pl

Stanowisko ds. gospodarki odpadami
pok. nr 4, tel. wew. 43,

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej ( podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.)

Termin i sposób załatwienia

30 dni od daty złożenia wniosku. W sprawach wymagających uzgodnień termin wydłuża się do 2 miesięcy.

Sposób załatwienia sprawy:
1) wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów składa się w siedzibie Urzędu  
2) decyzję odbiera się w pok. nr 4 w ustalonym terminie lub wysyła się pocztą za dowodem doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( t. j. Dz. U. z 2013r. Nr 627 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul.  Częstochowska 12, 63-800 Kalisz za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca.

Inne informacje

Przepisów nie stosuje się do drzew i krzewów:

 • w lasach,
 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestrów zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody,
 • na plantacjach drzew i krzewów,
 • których wiek nie przekracza 10 lat,
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem melioracji wodnych szczegółowych.


Przy wycince drzew i krzewów z obszaru Natura 2000 oraz drzew w obrębie drogi publicznej burmistrz dokonuje uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu .

Za usunięcie drzew i krzewów nalicza się opłatę. Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju i gatunku drzewa oraz obwodu pnia lub powierzchni krzewów.

Nie pobiera się opłaty za usuniecie drzew i krzewów:

 •   na których usuniecie nie jest wymagane zezwolenie,
 • jeżeli osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego (art. 49 § 1 k.c. „Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nienależną do części składowych gruntu lub budynku, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu”) lub ruchu drogowego,
 •  w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych,
 • które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
 • z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów,
 • obumarłych lub nierokujących szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,
 • topoli nienależących do gatunków rodzimych, o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, jeżeli zostaną  zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
 • jeżeli usunięcie wynika z potrzeby ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,
 • z grobli stawów rybnych,
 • jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpożarowej w zakresie niezbędnym do wykonywania i utrzymania urządzeń.


Kary finansowe.
Za wycinkę drzewa bez zezwolenia lub za niewłaściwe wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, po których drzewo uschło, nalicza się karę w wysokości równej trzykrotności opłaty. Karze podlega właściciel nieruchomości, na której rosło drzewo.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.07.2015
Dokument wytworzony przez: stanowisko ds. gospodarki odpadami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Hanna Grad-Banaszyńska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2015 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Grad - Banaszyńska
Ilość wyświetleń: 966
01 lipca 2015 15:00 (Hanna Grad - Banaszyńska) - Dodanie załącznika.
01 lipca 2015 14:59 (Hanna Grad - Banaszyńska) - Aktualizacja danych sprawy.
01 lipca 2015 14:51 (Hanna Grad - Banaszyńska) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany