stanowisko ds. gospodarki odpadami

1. wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,
2. prowadzenie ewidencji nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ,
3. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie nieprawidłowych danych wynikających z deklaracji,
4. przygotowywanie projektów decyzji naliczających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5. obsługa systemu informatycznego dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi,
6. prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców gminy,
7. opracowywanie informacji do zamieszczenia na stronach internetowych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
8. monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych, przez przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem, odbiór odpadów z PSZOK, prawidłowość wystawianych sprawozdań i realizacji pozostałych obowiązków wynikających z umowy).
9. zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiana zwłok zwierząt lub ich części oraz współpraca z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;
10. zapewnienie szaletów publicznych,
11. nadzór nad funkcjonowaniem punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
12. wydawanie projektów decyzji zastępczych ustalających obowiązek wywozu nieczystości ciekłych,
13. współpraca z innymi gminami w ramach porozumień międzygminnych.
14. zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
15. realizacja programu usuwania azbestu w tym ewidencja i sprawozdawczość ,
16. prowadzenie ewidencji bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne, przydomowych oczyszczalni ścieków, ewidencja umów o odbiór odpadów komunalnych, kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania czystości porządku w gminie,
17. opracowanie projektów aktów prawa wynikających z zajmowanego stanowiska pracy,
18. sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska,
19. organizacja przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów,
20. prace przy komisji ds. szacowania strat/szkód spowodowanych przez klęski żywiołu i inne zjawiska atmosferyczne ,
21. współpraca ze Spółką z o.o.„ Zakład Gospodarki Odpadami”
w Jarocinie w zakresie realizowanych zadań związanych z gospodarką odpadami ,
22. współpraca ze stanowiskiem do spraw rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego oraz zastępstwo w tym zakresie,
23. współpraca ze stanowiskiem do spraw gospodarki gruntami i ochrony środowiska oraz zastępstwo w tym zakresie ,
24. współpraca ze stanowiskiem do spraw księgowości podatkowej,
25. wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza

Teczki spraw prowadzonych przez to stanowisko oznacza się symbolem GO.

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Burmistrz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska -Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2015 15:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 1610
08 lutego 2018 07:54 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
06 lutego 2018 13:05 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
16 stycznia 2017 09:50 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany