GOSPODARKA ODPADAMI

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD MIEJSKI GMINY DOBRZYCA

UL. RYNEK 14

63-330 DOBRZYCA

Opłaty

BRAK

Termin i sposób załatwienia

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca .W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiaca nastepujcego po miesiącu, w którym nastapiła zmiana lub do 6 nmiesiaca od dnia tego zdarzenie w związku ze śmiercią mieszkańca,

Podstawa prawna

USTAWA z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Tryb odwoławczy

od decyzji

Inne informacje

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego

 
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organ, o którym mowa w ust. 1, lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego urzędu gminy potwierdza, w formie dokumentu elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji, o której mowa wyżej, obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty.
Po doręczeniu decyzji, o której mowa wyżej, złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty.
Właściciel nieruchomości wobec którego została wydana decyzja, o której mowa wyżej, w przypadku zmiany danych jest obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: stanowisko ds. gospodarki odpadami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Hanna Grad-Banaszyńska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2016 15:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Grad - Banaszyńska
Ilość wyświetleń: 1887
19 lutego 2020 09:17 (Hanna Grad - Banaszyńska) - Aktualizacja danych sprawy.
19 lutego 2020 09:16 (Hanna Grad - Banaszyńska) - Dodanie załącznika.
19 lutego 2020 09:15 (Hanna Grad - Banaszyńska) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany