Zwrot podatku akcyzowego

Kod RWA

3153

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, 63-330 Dobrzyca, Rynek 14
Osoba odpowiedzialna:
stanowisko ds.wymiaru podatków, pokój nr 1 (parter),tel. 62/7413013 wew.36

 

Opłaty

Nie podlega.

 

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa sie w terminach:

1. od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego danego roku, wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do dnia 31 stycznia roku bieżącego;

2. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku, wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do dnia 31 lipca danego roku.

Sposób załatwienia sprawy

Decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póz. zm.).

2. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z poźn. zm.);

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r. (Dz. U.z 2012 r. , poz.1380).

Tryb odwoławczy

Od decyzji ustalającej zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje

Uwagi i dodatkowe informacje:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie

posiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu, tj. dzierżawcy.

Zwrot podatku akcyzowego nie przysługuje producentowi rolnemu:

1) będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

2) będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;

3) bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.

Powyższe kryteria nie mają zastosowania do producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą krócej niż 3 lata.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego następuje w sposób określony we wniosku w terminach:

1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego,

2. od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 0,95 zł. od 1 litra oleju.

Limit zwrotu podatku akcyzowego od 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70 zł.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są dostępne w pokoju nr 1 na parterze Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca  oraz poniżej.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.12.2015
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw wymiaru podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Chwałkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2015 11:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Chwałkowska
Ilość wyświetleń: 1868
10 grudnia 2015 11:22 (Agnieszka Chwałkowska) - Dodanie załącznika.
10 grudnia 2015 11:21 (Agnieszka Chwałkowska) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany