Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Kod RWA

3140

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, 63-330 Dobrzyca, Rynek 14
Osoba odpowiedzialna:
stanowisko ds.wymiaru podatków, pokój nr 1 (parter),tel. 62/7413013 wew.36

Opłaty

Opłata skarbowa 21,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Sprawdzenie czy wnioskodawca zalega lub nie z opłacaniem podatków na terenie Gminy.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282).

Tryb odwoławczy

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Inne informacje

Druki wniosków są dostępne w pokoju nr 1 na parterze Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca  oraz poniżej.

W przypadku gdy w imieniu podatnika występuje pełnomocnik:

- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis,wypis lub urzędowo poświadczoną kopię wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł.-od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.12.2015
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw wymiaru podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Chwałkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2015 11:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Chwałkowska
Ilość wyświetleń: 921
10 grudnia 2015 11:32 (Agnieszka Chwałkowska) - Dodanie załącznika.
10 grudnia 2015 11:31 (Agnieszka Chwałkowska) - Utworzenie sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany