Burmistrz

1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na
zewnątrz,
2. prowadzenie gospodarki finansowej Gminy,
3. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z
prowadzeniem bieżącej działalności Gminy.
4. wydawanie decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu
administracji publicznej,
5. ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej , w tym uchwały budżetowej
i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał
Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
6. wykonywanie uchwał Rady Miejskiej,
7. przedkładanie na sesjach Rady Miejskiej sprawozdań z wykonania
uchwał,
8. reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym
i administracyjnym a także przed Trybunałem Konstytucyjnym
i organami administracji,
9. odpowiadanie za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków
i propozycji Radzie Miejskiej ,
10. koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej
i przedsiębiorstw komunalnych,
11. uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych
oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
12. załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji
radnych,
13. gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami gminy,
14. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do
pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych, w tym także uprawnień wynikających ze statutu
Gminy,
15. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych
o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych
podmiotów,
16. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji
Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej .
17. wykonywanie funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 00:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 1038
08 lutego 2018 07:49 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
06 lutego 2018 13:25 (Izabela Balcer) - Aktualizacja danych jednostki.
06 lutego 2018 13:24 (Izabela Balcer) - Aktualizacja danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany