Aktualności

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 26 lutego 2018 r.

 

Informujemy, że w dniu 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 12:00

w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych obrad komisji stałych rady, które odbyły się w dniu 21 grudnia 2017 r.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrzyca w roku 2017.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w 2017 r.

6. Sprawozdanie z realizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Dobrzyca w 2017 r.”.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Dobrzyca,

b) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym szkołom prowadzonym przez organy prowadzące inne niż gmina Dobrzyca, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

c) w sprawie utraty mocy uchwały nr V/23/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

d) w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,

e) w sprawie ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów z terenu Gminy Dobrzyca,

f) w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Sośnicy,

g) w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim,

h) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Dobrzyca aportem do „Gminnej Spółki Komunalnej w Dobrzycy” sp. z o.o. mienia w postaci prawa własności nieruchomości oraz podwyższenia kapitału zakładowego,

i) w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Gminy Dobrzyca pn. Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca,

j) w sprawie powierzenia „Gminnej Spółce Komunalnej w Dobrzycy” sp. z o.o. zadania własnego Gminy Dobrzyca polegającego na administrowaniu zasobami mieszkaniowymi Gminy,

k) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla działki o nr ewid. 15, obręb Lutynia,

l) w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobrzyca na lata 2017 - 2032”,

m) w sprawie nadania statutu Gminnemu Żłobkowi w Dobrzycy,

n) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,

o) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego (droga w m. Karminiec),

p) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego (droga w m. Polskie Olędry),

q) zmieniającej uchwałę nr XXXV/307/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca,

r) w sprawie podziału Gminy Dobrzyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

s) w sprawie podziału Gminy Dobrzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

t) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2026,

u) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie posiedzenia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(-) Janusz Zych

 

PRZEWODNICZĄCA

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych

i Bezpieczeństwa Publicznego

(-) Lidia Parysek


Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.02.2018 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2018 13:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 155
19 lutego 2018 13:19 Karolina Janczewska - Opublikowanie dokumentu.
19 lutego 2018 13:10 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
19 lutego 2018 13:10 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany