Aktualności

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 26 czerwca 2018 r.

 
Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
Porządek obrad:
1.   Otwarcie posiedzenia.
2.   Ustalenie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu ze wspólnych obrad komisji stałych rady, które odbyły się w dniu 23 marca 2018 r.
4.   Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
5.   Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
6.   Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy w 2017 r.
7.   Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy za 2017 r.
8.   Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Fabianów na lata 2018 – 2028”, 
b) w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Izbiczno na lata 2018 – 2028”, 
c) w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Strzyżew na lata 2018 – 2028”, 
d) w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Trzebin na lata 2018 – 2028”, 
e) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca na 2018 r.,
f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego,
g) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
h) w sprawie rozpatrzenia petycji Polskiego Klubu Ekologicznego - Wielkopolska w Poznaniu z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie uchylenia w trybie samokontroli uchwały nr XXXI/278/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowości Lutynia, dot. zbiornika retencyjnego na rzece Lutyni,
i) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/278/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowości Lutynia, dot. zbiornika retencyjnego na rzece Lutyni,
j) w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Dobrzyca a Gminą Rozdrażew dotyczącego ustalenia zasad kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych będącego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy – mieszkańców Gminy Rozdrażew,
k) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
l) w sprawie przekazania projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzyca" do organu regulacyjnego,
m) zmieniającej uchwałę nr XXXIX/341/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Dobrzyca aportem do „Gminnej Spółki Komunalnej w Dobrzycy” sp. z o.o. mienia w postaci prawa własności nieruchomości oraz podwyższenia kapitału zakładowego,
n) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Dobrzyca,
o) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca,
p) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach: Czarnuszka, Dobrzyca, Fabianów, Izbiczno, Karminek, Koźminiec i Trzebowa,
q) w sprawie zasad obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzyca zaliczanych do sektora finansów publicznych,
r) w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrzyca,
s) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2032,
t) w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pleszewskim na realizację zadania inwestycyjnego przy drodze powiatowej,
u) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
9.   Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.
 
  
  
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.06.2018 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 czerwca 2018 12:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 234
17 sierpnia 2018 09:23 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 12:44 Karolina Janczewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany