Aktualności

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 20 grudnia 2018 r.

 
Informujemy, że w dniu 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyły się w dniu 27 listopada 2018 r.
4. Rozpatrzenie projektu planu pracy Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca na 2019 r.
5. Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca na 2019 r.
6. Przedstawienie i omówienie:
a) projektu budżetu Gminy Dobrzyca na 2019 r.,
b) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2019 – 2032.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
b) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
c) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
d) w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy do wydawania decyzji administracyjnych z tytułu pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie, 
e) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca na 2019 rok”,
f) w sprawie zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Dobrzyca na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków,
g) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
i) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2032,
j) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia. 
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.12.2018
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2018 12:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 290
17 grudnia 2018 12:28 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 12:26 Karolina Janczewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany