Aktualności

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 26 listopada 2019 r.


Informujemy, że w dniu 26 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyły się w dniu 29 października 2019 r.
4. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyca na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026” (projekt nr 106),
b) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2020 rok (projekt nr 107),
c) w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości (projekt nr 108),
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (projekt nr 109),
e) w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok” (projekt nr 110),
f) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty (projekt nr 111),
g) w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (projekt nr 112),
h) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr 113),
i) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr 114),
j) w sprawie zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Dobrzyca na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków (projekt nr 115),
k) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2019 – 2032 (projekt nr 116),
l) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok (projekt nr 117),
m) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca – etap 1 (projekt nr 118).
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia. 
 
  
 
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek
 

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.11.2019 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 listopada 2019 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 427
15 listopada 2019 12:25 (Karolina Janczewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany