Aktualności

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 19 grudnia 2019 r.

 

Informujemy, że w dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyły się w dniu 26 listopada 2019 r.
4. Rozpatrzenie projektu planu pracy Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca na 2020 r. 
5. Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 r. 
7. Przedstawienie i omówienie:
a) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2020 –2032 (projekt nr 133),
b) projektu budżetu gminy Dobrzyca na 2020 r. (projekt nr 134),
    wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedmiotowych projektach.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę (projekt nr 120),
b) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca – etap 2 (projekt nr 121),
c) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Dobrzyca na rok szkolny 2019/2020 (projekt nr 122),
d) w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy (projekt nr 123),
e) w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/413/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Dobrzyca (projekt nr 124),
f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (projekt nr 125),
g) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (projekt nr 126),
h) w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Dobrzyca (projekt nr 127),
i) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na terenie Gminy Dobrzyca na 2019 r. (projekt nr 128),
j) w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca na 2020 rok” (projekt nr 129), 
k) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrzyca (projekt nr 130),
l) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2019 – 2032 (projekt nr 131),
m) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok (projekt nr 132).
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek


Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2019 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 345
16 grudnia 2019 14:19 (Karolina Janczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2019 14:13 (Karolina Janczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2019 14:13 (Karolina Janczewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany