Informacje o nieruchomościach

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o drugim przetargu na wynajem lokalu użytkowego.

BURMISTRZ GMINY
63-330 DOBRZYCA
WOJ.WIELKOPOLSKIE
GGiOŚ.6845.9.2019
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA  GMINY  DOBRZYCA
z dnia 04 lutego 2020 roku
w  sprawie  ogłoszenia  drugiego przetargu ustnego  nieograniczonego  celem  oddania  w  najem  nieruchomości  położonej  w  Dobrzycy  .
W   oparciu  o  art.38,  art.40  ust.1  pkt.1,  art.  42  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomości  ( jednolity  tekst  Dz.U.z 2018 r. ,poz. 2204 ze zmianami),  §3  pkt.1,  §4, 6 i 13  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia   14  września  2004  roku  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie  nieruchomości  (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 – ze zmianami), §11  i  12  uchwały  Nr XII/94/2015  Rady  Miejskiej Gminy  Dobrzyca  z  dnia 12 listopada 2015 roku  w  sprawie  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania  nieruchomości,  wydzierżawiania  lub  wynajmowania  na  okres oznaczony  dłuższy  niż  3  lata lub czas nieoznaczony (op. Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2015r., poz.7994 ze zm.),  
 
Burmistrz Gminy Dobrzyca  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  ogłasza drugi przetarg  ustny  nieograniczony  na  wynajem  n/w  nieruchomości  lokalowej ( pierwszy – 13.01.2020r.) :
 
1/Dobrzyca  ul.  Koźmińska  4,  nieruchomość  zapisana  w  księdze  wieczystej  Nr KZ1P/00023101/8 prowadzonej  przez Wydział   Ksiąg  Wieczystych w  Pleszewie,   oznaczona  w  ewidencji  gruntów  jako  działka  nr  144  o  pow.  600  m²  stanowiąca  własność  Gminy  Dobrzyca  do  6237/10000  części tj.
 
Lokal  użytkowy  nr  4  położony  na  parterze  o  powierzchni  użytkowej  -  49,68 m²   
• Czynsz  wywoławczy 521,64 (netto) (pięćset dwadzieścia jeden złotych 64/100)
• czynsz za wynajem będzie płatny w terminie do dnia 10 każdego miesiąca  za który dotyczy, na konto Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca
• okres wynajmu  10  lat  licząc  od  dnia  podpisania  umowy
• do stawki czynszu określonego wyżej zostanie doliczony podatek VAT wg stawki wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów,
• oprócz czynszu za wynajem, najemca będzie uiszczał opłaty dodatkowe - podatek od nieruchomości, opłaty eksploatacyjne,
• nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami,
• wynajem nastąpi z dniem 01 kwietnia 2020 r.
 
przetarg  odbędzie się w  dniu  9 marca 2020  roku o  godz. 12  00                    
• w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego Gminy  Dobrzyca,  Rynek  14  /sala  posiedzeń/
wadium  wynosi  10%  ceny  wywoławczej – 52,00 zł,  które  należy  wpłacić  w  pieniądzu  na  konto  Urzędu   Miejskiego Gminy  Dobrzyca BS Dobrzyca nr 20 8409 0001 0000 0101 2000 0006  nie  później  niż  3  dni  przed  przetargiem tj. w terminie do dnia 3 marca 2020 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na ww. rachunek.
• wadium  wniesione  w  pieniądzu  przez  uczestnika  przetargu,  który  przetarg  wygrał,  zalicza  się  na  poczet  czynszu  za  wynajem  nieruchomości,  zaś  pozostałym  osobom  zwraca  się  niezwłocznie,  po  odwołaniu  albo  zamknięciu  przetargu,  jednak  nie  później  niż  przed  upływem  3  dni  od  dnia  odwołania  lub  zamknięcia  przetargu
• wysokość  postąpienia  ustalą  uczestnicy  przetargu,  z  tym  że  postąpienie  nie  może    wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej
• przetarg  z  ważnych  powodów  może  zostać  odwołany,  po  podaniu  przyczyny  odwołania  przetargu. Szczegółowe  informacje  dotyczące  w/w  nieruchomości  można  uzyskać  w  Urzędzie  Miejskim  Gminy  Dobrzyca, Rynek 14, pokój  nr  4,  w  godz.  715  -  1515  (tel. 62/7413013 wew.43), e-mail: nieruchomosci@ugdobrzyca.pl). 
BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak
 
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości:
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca,
na stronach internetowych BIP Urzędu Miejskiego Gminy
 
 
 
 
 
 
 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.02.2020r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: JOLANTA MATIASIK
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lutego 2020 12:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Matiasik
Ilość wyświetleń: 132
04 lutego 2020 12:47 (Jolanta Matiasik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany