stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska

1. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, użytkowaniem wieczystym, użytkowaniem, najmem i dzierżawą nieruchomości stanowiących własność gminy,
2. organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy,
3. wykonywanie czynności związanych z nabyciem mienia komunalnego,
4. prowadzenie spraw związanych w zakresie podziałów, rozgraniczeń i scaleń nieruchomości,
5. prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
6. opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,
7. tworzenie zasobów gruntów i gospodarowanie nimi zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
8. ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu,
9. ustanawianie służebności, w tym służebności przesyłu oraz hipotek na nieruchomościach Gminy,
10. aktualizacja wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
11. wykonywanie zadań związanych z ustaleniem opłat adiacenckich,
12. regulacja stanów prawnych nieruchomości,
13. prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości na terenie gminy
14. prowadzenie spraw wynikających bezpośrednio z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz ustaw z nią powiązanych oraz kontrolowanie przestrzegania tych przepisów,
15. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia,
16. rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
17. wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
18. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
19. wydawanie decyzji w sprawie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
20. prowadzenie postępowań dotyczących obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
21. prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem Aglomeracji, jej zmianami aktualizacją oraz sprawami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków,
22. prowadzenie spraw związanych z monitoringiem składowiska odpadów,
23. sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska,
24. współpraca z Gminną Spółką Komunalną w Dobrzycy w zakresie realizowanych zadań,
25. współpraca ze stanowiskiem d.s. rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego oraz zastępstwo w tym zakresie,
26. współpraca ze stanowiskiem d.s. gospodarki odpadami oraz zastępstwo w tym zakresie
27. wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza

Teczki spraw prowadzone przez to stanowisko oznacza się symbolem – GGiOŚ.

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05-03-2015
Dokument wytworzony przez: Burmistrz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska-Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2015 15:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 1594
08 lutego 2018 07:59 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
06 lutego 2018 13:05 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
05 marca 2015 15:42 (Ewa Wasielewska) - Utworzenie jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany