Zarządzenia

Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 16.05.2019 r.

Zarządzenie NR 0050.19.2019
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr SG.0050.13.2018
Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 27 kwietnia 2018r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobrzyca.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506)
zarządzam co następuje:

§1. Zmienia się Zarządzenie nr SG.0050.13.2018 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 27 kwietnia 2018r.w ten sposób, że po §1 zarządzenia dodaje się § 1a o następującym brzmieniu:
Stawki czynszu najmu za lokale użyteczności publicznej mogą zostać ustalone w umowie z najemcą w wysokości niższej, niż ustalone w paragrafie 1.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca.

Burmistrz

mgr Jarosław Pietrzak

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.05.2019r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Matiasik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2019 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Matiasik
Ilość wyświetleń: 518
27 maja 2019 11:22 (Jolanta Matiasik) - Dodanie załącznika [zarzadzenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 maja 2019 11:20 (Jolanta Matiasik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany