Zarządzenia

Zarządzenie Nr SG.120.14.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy dla Urzędu Gminy Dobrzyca

Na podstawie art. 104² § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy / t.j. Dz.U. z 2020r. , poz. 1320 /, art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych / t.j. Dz.U. z 2019r. , poz. 1282 / art. 3 ustawy  z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 roku, poz. 374 ze zm.) w zw. z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 roku, poz. 491 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku do zarządzenia Nr 0152-8/07 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia  14 maja 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy dla Urzędu Gminy  Dobrzyca, zmienionym zarządzeniem Nr 0152-3/09 Wójta Gminy Dobrzyca  z dnia 14 kwietnia 2009r. oraz zarządzeniem Nr 0152-4/09 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 12 maja 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 17 otrzymuje nowe brzmienie:

„ 1 . Czas pracy pracownika samorządowego nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.

  1. Pracowników administracyjnych obowiązuje czas pracy od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 19.15, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w ramach pracy zmianowej, o której mowa w art. 128 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku- Kodeks pracy ( Dz. U. z 2019 roku poz. 1040 ze zm.).
    1. Praca wykonywana jest przez pracowników w dwuzmianowym rozkładzie

czasu pracy zgodnie z następującą organizacją;

a)    I zmiana – rozpoczęcie pracy godz. 7.00, zakończenie pracy godz. 13.00,

b)   II zmiana- rozpoczęcie pracy godz. 13.15, zakończenie pracy godz.19.15

4. Obsada kadrowa na poszczególnych zmianach powinna zapewnić sprawną

    realizację ustawowych zadań Urzędu.

5. Pracownicy obsługi - sprzątaczki od godz. 6.45.00 do godz. 13.15 i 13.30-20.30, pozostałe godziny pracy poza siedzibą Urzędu (utrzymanie porządku przed Urzędem, terenu za Urzędem, rynek i toalety publiczne)

6. Pracownicy gospodarczy  od godz. 6.00 do godz. 14.00

7. W godzinach od 13.00  do godziny 13.15 należy zapewnić w budynku

wietrzenie pomieszczeń oraz dezynfekcję powierzchni dotykowych, jak też wspólnie użytkowanych sanitariatów, stosownymi środkami odkażającymi.

8. W pozostałym zakresie praca wykonywana jest zdalnie, zgodnie  z obowiązującymi   poszczególnych pracowników normami czasu pracy.

9.  Na wniosek pracownika, umotywowany ważnymi przyczynami, w szczególności sytuacją rodzinną, zdrowotną lub utrudnieniami komunikacyjnymi, kierownik jednostki   może wyrazić zgodę na inne godziny rozpoczynania i kończenia pracy, jeżeli nie  zakłóci to normalnego funkcjonowania jednostki organizacyjnej prokuratury.

10.  Za czas dyżuru świadczonego w zakładzie pracy (Urzędzie ) należy  udzielić czasu wolnego według zasady "1h za 1h" lub wypłacić wynagrodzenie.

11.  Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 22.00 - 6.00.

12.  Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

13. Wszystkim pracownikom przysługuje 15-minutowa przerwa wliczona do czasu pracy.

14.  Okres rozliczeniowy czasu pracy o którym mowa w ust. 1 wynosi 3 miesiące kalendarzowe i pokrywa się z kwartałem.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2020 roku.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                                                                                                             /-/Jarosław Pietrzak

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 września 2020 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Balcer
Ilość wyświetleń: 63
02 września 2020 11:35 (Izabela Balcer) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 września 2020 11:34 (Izabela Balcer) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany