Zarządzenia

Zarządzenie nr SG.120.15.2020 w sprawie organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca w okresie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wynikającego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr SG.120.15.2020

Burmistrza  Gminy Dobrzyca

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

 

w sprawie organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca w okresie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

 Działając na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) , art 31 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), oraz art. 3 ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm) w zw. z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 roku, poz. 491 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1

 1. W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 wprowadza się możliwość  wykonywania pracy w ramach tzw. pracy zdalnej, na zasadach określonych w zarządzeniu.
 2. Wykonywanie pracy zdalnej następuje wyłącznie w sytuacjach szczególnych uzgodnionych z Kierownikiem jednostki.
 3. Wykonywanie tzw. pracy zdalnej odbywać się będzie  w miejscu zamieszkania Pracownika, a więc poza siedzibą Pracodawcy.
 4. Możliwość wykonywania pracy zdalnej  dotyczy pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych oraz pracowników pomocniczych i obsługi Urzędu zatrudnionym na stanowiskach biurowych lub wykonujących czynności biurowe  począwszy od 31 sierpnia 2020 r. do odwołania, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za okresy pracy zdalnej.
 5. Wykonywanie całodniowej  pracy zdalnej następuje na wniosek pracownika za uprzednią zgodą Pracodawcy zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 1. Zakres zadań wyznaczony przez Pracodawcę oraz bezpośredniego przełożonego Pracownika realizowany w trybie pracy tzw. zdalnej nie może odbiegać od zadań wykonywanych na stanowisku pracy Pracownika zgodnie z podpisaną dwustronnie umową o pracę oraz zgodnie z przydzielonym zakresem czynności.
 2. Pracownik świadcząc pracę zdalną, zobowiązany jest do pozostawania w stałej dyspozycji Pracodawcy – w godzinach pracy wynikających z wymiaru czasu pracy Pracownika zgodnie z zawartą umową o pracę oraz zgodnie z harmonogramem czasu pracy Pracownika – w tym do:
 • terminowego wykonywania realizowanych zadań w czasie, jaki przewidziano na ich realizację, z uwzględnieniem przestrzegania obowiązujących Pracownika norm czasu pracy,
 • odbierania telefonów w sprawach służbowych od Pracodawcy, bezpośrednich przełożonych oraz Pracowników Urzędu,
 • odbierania i wysyłania służbowej poczty elektronicznej, a także wyników pracy zdalnej na prośbę przełożonego,
 • dbałości o przekazany  w razie potrzeby sprzęt i narzędzia udostępnione przez Pracodawcę do świadczenia pracy zdalnej oraz rozliczenia się  z jego pobrania niezwłocznie po powrocie do pracy w siedzibie Pracodawcy,
 • wykorzystywania powierzonych przez Pracodawcę narzędzi pracy, w tym sprzętu i oprogramowania wyłącznie do celów służbowych oraz ich ochrony przed kradzieżą i zniszczeniem,
 • ochrony danych stanowiących tajemnicę organu jakim jest gmina Dobrzyca ,  Pracodawcy jakim jest Urząd Miejski Gminy Dobrzyca przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich,
 • przestrzegania wewnętrznych procedur dotyczących zarządzania bezpieczeństwem obowiązującym u Pracodawcy,
 • dbania o bezpieczne przetwarzanie danych osobowych zgodnie                             z Polityką Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie  Miejskim Gminy Dobrzyca
 1. Praca wykonywana na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem nie stanowi podróży służbowej i nie uprawnia do otrzymywania diet.
 2. W uzasadnionych przypadkach w okresie świadczenia pracy zdalnej Pracodawca ma prawo zażądać stawienia się Pracownika w siedzibie pracodawcy na stanowisku pracy.
 3. Pracownik zobowiązany jest wykonywać pracę zdalną zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Pracownik po zakończeniu pracy zdalnej zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące ewidencji wykonanych czynności w okresach świadczenia całodniowej pracy zdalnej według załączonego do zarządzenia wzoru ewidencji czasu pracy Pracownika, któremu polecono całodniową pracę zdalną – załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

 

 

 

§ 3

Zobowiązuję Pracowników do informowania bezpośredniego przełożonego o wszystkich sprawach mogących wpływać na rozprzestrzenianie się COVID – 19, a zwłaszcza o powrotach Pracowników z obszarów o podwyższonym ryzyku zarażenia koronawirusem, przed przyjściem do siedziby Pracodawcy.

 

§ 4

 Niniejsze zarządzenie jest środkiem prewencyjnym podjętym w celu dbałości  o wspólne bezpieczeństwo oraz dobrą kondycję zdrowotną pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca  oraz otoczenia. Ma na celu zapewnić właściwe, zgodne z zaleceniami środowisko miejsca pracy, obsługę interesantów oraz terminowe załatwianie spraw i realizację nałożonych na Urząd zadań. Odbywa się to we wskazanych przez kierownika Urzędu lokalizacjach, a Pracownicy wyposażeni są w dodatkowe środki ostrożności, aby ograniczyć do minimum ryzyko zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Wszelkie dokumenty i wnioski są kierowane do Urzędu drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub przez umieszczanie w pojemnikach ustawionych przy wejściach do Urzędu.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca .

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  31 sierpnia 2020r.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SG.120.15.2020

 

Burmistrza Gminy Dobrzyca

 

 z dnia 28 sierpnia 2020 roku

 

 

 

Ewidencja wykonywanych czynności

 

na  tzw. pracy zdalnej tj. świadczonej poza siedzibą pracodawcy

 

 

 

w miesiącu:………………………………..

 

 

 

 

 

Nazwa stanowiska /Imię i Nazwisko ……………………………………………..

 

 

 

 

 

Lp

Dzień miesiąca

Opis czynności

Rozpoczęcie pracy zdalnej od godziny

Zakończenie pracy zdalnej o godzinie

Podpis pracownika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………

 

                                                                                                         (podpis Pracodawcy lub

 

                                                                                                                                     bezpośredniego przełożonego

 

                                                                                                             zlecającego pracę zdalną )

 Burmistrz  Gminy Dobrzyca

/-/ Jarosław Pietrzak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 września 2020 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Balcer
Ilość wyświetleń: 64
02 września 2020 12:08 (Izabela Balcer) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 września 2020 11:37 (Izabela Balcer) - Dodanie załącznika [02_zalacznik__notatka_ze_zdarzenia.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 września 2020 11:30 (Izabela Balcer) - Dodanie załącznika [02_zalacznik__oswiadczenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany