Zarządzenia

Zarządzenie Nr SG.0050.11.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca

ZARZĄDZENIE  NR SG.0050.11.2020
Burmistrza  Gminy  Dobrzyca
z  dnia 3 lutego 2020 r.
w  sprawie  przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu  nieruchomości stanowiących  własność  Gminy  Dobrzyca  na  lata  2020  -  2022.
Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r.,  poz. 506 – ze zmianami),  art.  25  ust.  1 i 2 oraz 2 a  w  związku  z  art.  23  ust.  1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku   o  gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity  Dz.  U.  z 2020 r. , poz. 65)  Burmistrz  Gminy  Dobrzyca  zarządza  co  następuje:
§  1
Przyjmuje  się  „ Plan  wykorzystania gminnego  zasobu  nieruchomości  stanowiącego  własność  Gminy  Dobrzyca  na lata  2020  -  2022”,  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.
§  3
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.
Burmistrz
mgr Jarosław Pietrzak
 
 
 
 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 3.02.2020r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: JOLANTA MATIASIK
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2020 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Matiasik
Ilość wyświetleń: 180
04 maja 2020 11:48 (Jolanta Matiasik) - Dodanie załącznika [zarzadzenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 maja 2020 11:46 (Jolanta Matiasik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany