Przetargi

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FABIANOWIE OBEJMUJĄCY ZAPLECZE KUCHENNE

ZPI.341-8/10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FABIANOWIE OBEJMUJĄCY ZAPLECZE KUCHENNE

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22.06.2010r. pod pozycją 178582 - 2010

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca, Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, woj. wielkopolskie, tel. 062 7413013, faks 062 7413013.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzyca.bazagmin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FABIANOWIE OBEJMUJĄCY ZAPLECZE KUCHENNE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W FABIANOWIE OBEJMUJĄCY ZAPLECZE KUCHENNE, który obejmuje: - roboty budowlane, w tym: - roboty murowe, - roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie, - posadzkowe, - stolarka okienna i drzwiowa - wyposażenie gastronomiczne (szafa przelotowa), - dach - instalację elektryczną, c.o. i wodno-kanalizacyjną Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji robót określają: projekt budowlany, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zakres rzeczowy obejmuje remont świetlicy wiejskiej w Fabianowie obejmujący zaplecze kuchenne w szczególności: - wymianę warstw posadzek i podłóg z wyłożeniem płytkami gresowymi, - uzupełnienie tynków ścian i sufitów oraz wymalowanie całości ścian i sufitów, - wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniu kuchennym, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - remont pokrycia dachowego z wymianą rynien i rur spustowych, - wymiana instalacji elektrycznej, - wymiana instalacji c.o. - wymiana instalacji wod-kan.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ze wzorem spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. Wykonawca do spełnienia tego warunku musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie 2 robót budowlanych polegających na remoncie budynków w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych i sanitarnych o wartości każdej z nich co najmniej 45.000,00 zł brutto.Należy podać adresy inwestorów obiektów realizowanych w ramach tych zamówień.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ze wzorem spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w art. 22 ust. 1 PZP. Wykonawca do spełnienia tego warunku musi wykazać, że dysponuje co najmniej 1 kierownikiem z branży ogólnobudowlanej oraz załączyć potwierdzenie o posiadaniu uprawnień zawodowych branży budowlanej, potwierdzające kwalifikacje osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika robót wraz z aktualnym na dzień składania ofert zaświadczeniem potwierdzającym jej członkostwo we właściwej terenowo izbie samorządu zawodowego
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

oświadczenie o zastosowaniu materiałów i urządzeń, które spełniają wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszące normy europejskie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- formularz ofertowy - zestawienie kwoty ryczałtowej brutto - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zaakceptowany projekt umowy - tabela czynników cenotwórczych - aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - harmonogram rzeczowo - finansowy - wykaz podwykonawców do wykonania zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobrzyca.bazagmin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 14, pok. nr 15 63-330 Dobrzyca.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane (projekt w trakcie oceny)Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 DZIAŁANIE 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                          /-/ mgr Jarosław Pietrzak

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2010 15:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Franciszek Reszel
Ilość wyświetleń: 1786
15 lipca 2010 08:22 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
22 czerwca 2010 15:21 (Franciszek Reszel) - Zmiana danych załącznika.
22 czerwca 2010 15:21 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany