Przetargi

PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KROTOSZYńSKIEJ W DOBRZYCY

                                                                                                      Dobrzyca, dnia 03.08.2010r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Dobrzyca informuje, że  przyjmowane są  oferty na:

 

PRZEBUDOWĘ  CHODNIKA  PRZY  UL. KROTOSZYŃSKIEJ  W  DOBRZYCY

(droga nr 4173P -  rejon przedszkola w Sołectwie Dobrzyca - Nowy  Świat)

 

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, kosztorys ofertowy, projekt budowlany, specyfikacja techniczna.

 

Zamawiający dopuszcza  możliwość  zmiany  zakresu robót przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych.

 

Termin wykonania: 31.08.2010r.

 

Termin składania ofert :  11.08.2010r., godz. 9:00.

 

Miejsce składania ofert : Urząd  Gminy  w  Dobrzycy, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

                                         pok. nr 16

 

Forma składania ofert : ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu

                                     nieprzejrzystym  zaadresowanej  następująco:

                          Gmina  Dobrzyca,

                        ul. Rynek 14,  63-330  Dobrzyca

                    PRZEBUDOWA  CHODNIKA  PRZY  UL. KROTOSZYŃSKIEJ W  DOBRZYCY 

 

Oferta powinna zawierać:

1/ Formularz ofertowy

2/ Kosztorys ofertowy

3/ Zaakceptowany projekt umowy

4/ Uprawnienia budowlane branży drogowej potwierdzające kwalifikacje osoby wskazanej

    do pełnienia funkcji  kierownika  robót  wraz  z  aktualnym  na  dzień  składania  ofert

    zaświadczeniem potwierdzającym jej członkostwo we właściwej terenowo izbie

    samorządu zawodowego

5/ Wykaz przynajmniej 2 robót  o podobnym zakresie o wartości min. 30.000zł brutto oraz

    referencje,  że roboty zostały wykonane prawidłowo

6/ Wykaz sprzętu

 

Osoba  do  kontaktu:  Agnieszka  Balcer - podinspektor  d/s  komunikacji,  dróg, gospodarki

                                   komunalnej i telekomunikacji, tel. 062 7413013 

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 14 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Nr SG.0152-2/08 Wójta Gminy Dobrzyca  z dnia 15 stycznia 2008r.

 

Załączniki:

1/ Wzory druków  (które należy złożyć jako  ofertę):

-          Formularz ofertowy

-          Kosztorys ofertowy

-          Projekt umowy

-          Wykaz  robót

-          Wykaz sprzętu

2/ Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja techniczna)

    dostępna jest na stronie www.dobrzyca.bazagmin.pl           

 

 

                                                                                                                   WóJT

                                                                                                    /-/ mgr  Jarosław  Pietrzak

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.08.2010
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Balcer
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 sierpnia 2010 12:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Franciszek Reszel
Ilość wyświetleń: 1361
03 sierpnia 2010 12:09 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
03 sierpnia 2010 12:08 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
03 sierpnia 2010 12:06 (Franciszek Reszel) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany