Przetargi

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

                            Dobrzyca: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA
                              Numer ogłoszenia: 341862 - 2011; data zamieszczenia: 19.10.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca , Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, woj. wielkopolskie, tel. 062 7413013, faks 062 7413013.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzyca.bazagmin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA polegające na utrzymaniu należytej przejezdności dróg i ulic. ZADANIE NR 1 - DOBRZYCA, STRZYŻEW Odśnieżanie 12,741km Likwidacja gołoledzi 4% mieszanką piasku z solą - odcinki o łącznej długości 12,339km oraz tereny do odśnieżania wg stawki godzinowej ZADANIE NR 2 - LUTYNIA, RUDA, FABIANÓW, SOŚNICA, IZBICZNO Odśnieżanie - 14,50km Likwidacja gołoledzi 4% mieszanką piasku z solą - odcinki o łącznej długości 6,890km oraz tereny do odśnieżania wg stawki godzinowej ZADANIE NR 3 - DOBRZYCA (ul. OLESIE, ul. Wybudowanie), GALEW, TRZEBIN, POLSKIE OLĘDRY Odśnieżanie - 23,275km Likwidacja gołoledzi 4% mieszanką piasku z solą - odcinki o łącznej długości 3,200km ZADANIE NR 4 - CZĘŚĆ MIEJSCOWOŚCI SOŚNICA ORAZ CZARNUSZKA Odśnieżanie - 5,17km Likwidacja gołoledzi (bez kosztu mieszanki solnej) - 0,55km ZADANIE NR 5 - TRZEBOWA, KARMINEK, KARMINIEC, GUSTAWÓW, NOWY KARMIN, KARMIN Odśnieżanie - 12,64km Likwidacja gołoledzi (bez kosztu mieszanki solnej) - 1,79km Wyszczególnienie usług: Zakres usług do wykonania w poszczególnych zadaniach określono w załączniku do specyfikacji - Wykaz zadań -zał. A, B, C, D, E oraz mapach poglądowych Szczegółowy zakres prac oraz warunki realizacji określa Specyfikacja Techniczna - zał. do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpić może w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekroczy 50% podstawowego zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz załączonego do oferty wykazu sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia Wymagania minimalne - określone w rozdziale IV SIWZ - 1 pług na 1 zadanie - drogi objęte odśnieżaniem, - 1 piaskarka na 20km dróg objętych zwalczaniem śliskości
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy, 2) Formularz cenowy 3) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 4) zaakceptowany projekt umowy 5) Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobrzyca.bazagmin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, pok. nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, pok. nr 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE NR 1 - DOBRZYCA, STRZYŻEW.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie 12,741km Likwidacja gołoledzi 4% mieszanką piasku z solą - odcinki o łącznej długości 12,339km oraz tereny do odśnieżania wg stawki godzinowej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE NR 2 - LUTYNIA, RUDA, FABIANÓW, SOŚNICA, IZBICZNO.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie - 14,50km Likwidacja gołoledzi 4% mieszanką piasku z solą - odcinki o łącznej długości 6,890km oraz tereny do odśnieżania wg stawki godzinowej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIE NR 3 - DOBRZYCA (ul. OLESIE, ul. Wybudowanie), GALEW, TRZEBIN, POLSKIE OLĘDRY.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie - 23,275km Likwidacja gołoledzi 4% mieszanką piasku z solą - odcinki o łącznej długości 3,200km.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ZADANIE NR 4 - CZĘŚĆ MIEJSCOWOŚCI SOŚNICA ORAZ CZARNUSZKA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie - 5,17km Likwidacja gołoledzi (bez kosztu mieszanki solnej) - 0,55km.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ZADANIE NR 5 - TRZEBOWA, KARMINEK, KARMINIEC, GUSTAWÓW, NOWY KARMIN, KARMIN.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie - 12,64km Likwidacja gołoledzi (bez kosztu mieszanki solnej) - 1,79km.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

                                                                                                                                  Zatwierdził:

                                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                                          - mgr Jarosław Pietrzak

 

 

 

Dobrzyca, dnia 19.10.2011r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2011 10:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Kapała
Ilość wyświetleń: 918
10 listopada 2011 13:18 (Jarosław Kapała) - Dodanie załącznika [image1662.pdf] do dokumentu.
21 października 2011 09:52 (Jarosław Kapała) - Dodanie załącznika [mapy_pogladowe.rar] do dokumentu.
19 października 2011 10:48 (Jarosław Kapała) - Dodanie załącznika [zal_nr_5wykaz_sprzetu.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany