Przetargi

Ogłoszenie w sprawie publicznego przetargu ustnego na dzierżawę n/w gruntów stanowiących własność Gminy Dobrzyca /na podstawie wykazu z dnia 01.08.2011r./

OGŁOSZENIE

Wójta  Gminy  Dobrzyca

z  dnia  28  października  2011r.

 

w  sprawie  ogłoszenia  publicznego  przetargu  ustnego  na  dzierżawę  n/w  gruntów   stanowiących  własność  Gminy  Dobrzyca  /na  podstawie  wykazu  z  dnia  01.08.2011r./

 

obręb  KOŹMINIEC 

  • działka  nr  384/2 (am1) o pow. 1,00 ha  (R kl. IIIa),
  • zapisana  w  KW  25376,  prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Pleszewie
  • termin i sposób zagospodarowania nieruchomości: listopad 2011r.- rolny
  • czynsz dzierżawny obliczany wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego w gminie w danym roku  tj. wysokości  równowartości:  4,0 q żyta,  płatny w terminie do dnia 31 marca każdego roku na konto Urzędu Gminy w Dobrzycy
  • wadium  wynosi  14,00  zł
  • wysokość  pierwszego  postąpienia  wynosi  10%  minimalnej  wartości  czynszu  dzierżawnego  z  zaokrągleniem  do  pełnych  dziesiątek  złotych
  • okres wydzierżawienia określony - do dnia 1.09.2012r.

 

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu  30  listopada  2011 r.  o  godz. 10ºº                  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Dobrzycy,  Rynek  14  -  sala  posiedzeń,  II  piętro .

 

1.W  przetargu  mogą  uczestniczyć  osoby  fizyczne  lub  prawne,  pod  warunkiem  wpłacenia  wadium  w  wyżej  określonej  wysokości.

2.Warunkiem  dopuszczenia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  w  podanej  wyżej  wysokości, w  gotówce  do  dnia  25  listopada  2011  roku  do  godz. 12ºº  w  kasie  Urzędu  Gminy  w  Dobrzycy – pokój  nr  12  lub  w  Banku  Spółdzielczym  w  Dobrzycy  na  konto  Urzędu  Gminy  w  Dobrzycy  nr  20 8409 0001 0000 0101 2000 0006  z  podaniem  numeru  działki,  której  wpłata  dotyczy.

3.Wadium  wpłacone  w  gotówce  przez  uczestnika,  który  przetarg  wygrał,  zalicza  się  na  poczet  czynszu  dzierżawnego,  pozostałym  osobom  zwraca  się,  po  zakończeniu  przetargu.

Wadium  przepada  na  rzecz  Gminy  w  razie  uchylenia  się  uczestnika,  który  przetarg  wygrał  od  zawarcia  umowy  dzierżawy.

4.Oprócz  czynszu  dzierżawnego  dzierżawca  ma  obowiązek  płacić  podatek.

5.Nieruchomość  wydzierżawiana  jest  na  podstawie  danych  z  ewidencji  gruntów.    Ewentualne  wznowienie  granic  może  nastąpić  na  koszt  i  staraniem  dzierżawcy.

6.Zastrzega  się  prawo  odstąpienia  od  przetargu  bez  podania  przyczyny.

7.Szczegółowe  informacje  o  przedmiocie  dzierżawy  oraz  warunkach  przetargu  można  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy  w  Dobrzycy-pokój  nr  19  lub  telefonicznie  (062) 7413013 wew. 43.

Ogłoszenie  zamieszczono  w  publicznie  dostępnym  wykazie  danych  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy  w  Dobrzycy  www.dobrzyca.bazagmin.pl ( przetargi)  oraz  wywieszono  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Dobrzycy,  Rynek  14  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  w  poszczególnych  sołectwach.

 

 

                                                                                                        Wójt

                                                                                              mgr Jarosław  Pietrzak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2011 09:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Kapała
Ilość wyświetleń: 917
28 października 2011 09:26 (Jarosław Kapała) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany