Przetargi

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA - ZAD. NR 4

                 Dobrzyca: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA - ZAD. NR 4
                             Numer ogłoszenia: 424024 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca , Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, woj. wielkopolskie, tel. 062 7413013, faks 062 7413013.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzyca.bazagmin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA - ZAD. NR 4.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 4 - CZĘŚĆ MIEJSCOWOŚCI SOŚNICA ORAZ CZARNUSZKA Odśnieżanie - 5,17 km Likwidacja gołoledzi ( bez kosztu mieszanki solnej) - 0,55 km.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpić może w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekroczy 50% wartości podstawowego zamowienia

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz załączonego do oferty wykazu sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia. Wymagania minimalne - określone w IV rozdziale SIWZ - 1 nośnik z pługiem, 1 piaskarka
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz ofertowy, 2) formularz cenowy wraz z kalkulacją, 3) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, 4) zaakceptowany projekt umowy, 5) wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobrzyca.bazagmin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dobrzycy, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, pok. nr 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Dobrzycy, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, pok. nr 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

                                                                                                                     Zatwierdził:

     

                                                                                                                           Wójt

                                                                                                            /-/ mgr Jarosław  Pietrzak

Dobrzyca, dnia 13.12.2011r.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2011 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Kapała
Ilość wyświetleń: 933
23 grudnia 2011 12:16 (Jarosław Kapała) - Dodanie załącznika [image1764.pdf] do dokumentu.
13 grudnia 2011 12:32 (Jarosław Kapała) - Dodanie załącznika [mapa_pogladowa.bmp] do dokumentu.
13 grudnia 2011 12:18 (Jarosław Kapała) - Dodanie załącznika [zal_nr_6_o_nie_wykluczeniu.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany