Publicznie dostępny wykaz danych o dok.zawierających inf.o środowisku i jego ochronie

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

BURMISTRZ
GMINY DOBRZYCA
63-330 DOBRZYCA
Dobrzyca, 2018-06-12
GGiOŚ.6220.6.2018
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca
o wszczęciu postępowania.
Stosownie do art. 26 § 2, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017,poz. 1257) w  związku  z  art.  73  ust.1  ustawy  z  dnia  3  października  2008r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko ( Dz.U. z 2017 r.,poz. 1405) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„ Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 15 w miejscowości Lutynia, gmina Dobrzyca, pow.pleszewski, woj.wielkopolskie”.
Inwestor
Marcin Sobczyński
Lutynia 31, 63-330 Dobrzyca
w imieniu, którego działa Pełnomocnik Łukasz Nowak
Niniejsza  informacja  zostaje  udostępniona  w  publicznie  dostępnym  wykazie  danych  na  stronie Biuletynu Informacji  Publicznej  Urzędu  Miejskiego  Gminy Dobrzyca  www.dobrzyca.bazagmin.pl  oraz  wywieszona  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  Gminy Dobrzyca,  Rynek 14, 63-330 Dobrzyca.
BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak
Otrzymują:
-strony postępowania wg rozdzielnika

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.06.2018r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Matiasik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2018 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Matiasik
Ilość wyświetleń: 45
12 czerwca 2018 13:08 Jolanta Matiasik - Usunięcie załącznika [zawiadomienie__burmistra_gminy.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2018 13:07 Jolanta Matiasik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2018 12:43 Jolanta Matiasik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany