Aktualności

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 26 września 2018 r.


Informujemy, że w dniu 26 września 2018 r. (środa) o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, ul. Koźmińska 10
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych obrad komisji stałych rady, które odbyły się w dniu 24 sierpnia 2018 r.
4. Rozpatrzenie informacji o działalności Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy w pierwszym półroczu 2018 r.
5. Rozpatrzenie informacji o stanie dróg i ulic na terenie Gminy Dobrzyca.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Dobrzyca oraz zasad i trybu jego nadania,
b) w sprawie przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyca w zamian za odszkodowanie z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Dobrzyca działek nr 187/2 i nr 190/1 położonych w obrębie Karminiec,
c) w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/284/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania oraz wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
d) w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne  za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
e) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Dobrzyca,
f) w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadania pn. „Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie pleszewskim”,
g) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2032,
h) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
 

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.09.2018 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2018 14:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 191
19 września 2018 15:24 Karolina Janczewska - Opublikowanie dokumentu.
19 września 2018 15:19 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
19 września 2018 14:40 Karolina Janczewska - Ukrycie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany