Aktualności

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 25 marca 2019 r.

 
Informujemy, że w dniu 25 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyły się w dniu 20 lutego 2019 r.
4. Rozpatrzenie informacji o działalności Gminnego Centrum Kultury w 2018 r. 
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 r. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzyca”,
b) w sprawie udzielenia dotacji w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lutyni,
c) w sprawie udzielenia dotacji w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Sośnicy,
d) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzyca i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.,
e) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzyca,
f) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzyca,
g) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym szkołom prowadzonym przez organy prowadzące inne niż Gmina Dobrzyca oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca,
i) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na terenie Gminy Dobrzyca na 2019 r.,
j) w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
k) zmieniającej uchwałę nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Sośnicy,
l) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2019 – 2032,
m) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia. 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.03.2019 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2019 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 781
19 marca 2019 12:48 (Karolina Janczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 marca 2019 12:46 (Karolina Janczewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany