Aktualności

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca o naborze kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Pleszewie na kadencję 2020 - 2023.
OGŁOSZENIE 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
o naborze kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Pleszewie 
na kadencję 2020 - 2023
 
 
Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 24 maja 2019 r., Rada Miejska Gminy Dobrzyca została zobligowana do dokonania wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Pleszewie na kadencję w latach 2020 - 2023.
 
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693).
 
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
 
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
 
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej Gminy Dobrzyca do dnia 30 czerwca 2019 r.:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia,
3) inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) oświadczenie kandydata, że nie zachodzi w stosunku do niego żadna z przesłanek wymienionych w art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
6) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
WAŻNE: Dokumenty wymienione w pkt 1-5 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
 
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
WAŻNE: Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
 
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
 
Ważne!
Rada Miejska Gminy Dobrzyca jest upoważniona do zasięgania od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
 
 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca po dniu 30 czerwca  2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miejska Gminy Dobrzyca stwierdza w drodze uchwały.
 

Kandydaci przed wyborami będą podlegać zaopiniowaniu przez zespół do opiniowania kandydatów na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
 

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, w godz. 7.10-15.15 do dnia 30 czerwca 2019 r.
 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika oraz pozostałe dokumenty wymagane do zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca oraz na stronie internetowej gminy. 
 

Wyboru ławnika Rada Miejska Gminy Dobrzyca dokona w głosowaniu tajnym w terminie do dnia 31 października 2019 r.
  
 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
/…/ Witalis Półrolniczak 
 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.06.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska Gminy Dobrzyca
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2019 07:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 593
12 czerwca 2019 07:55 (Karolina Janczewska) - Skopiowanie wiadomości - Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca o naborze kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Pleszewie na kadencję 2020 - 2023.
Zatrzymaj banner przewijany