Aktualności

Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 24 czerwca 2019 r.


Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.

 


PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnych obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyły się w dniu 7 maja 2019 r.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
6. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy w 2018 r.
7. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy Dobrzyca za 2018 r.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu (dot. działki nr 10/10 – obręb Czarnuszka) – projekt nr 67,
b) w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu (dot. działki nr 747/7 – obręb Dobrzyca) – projekt nr 68,
c) w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu (dot. działki nr 1020/23 – obręb Dobrzyca) – projekt nr 69,
d) w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzyca – projekt nr 70,
e) w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, warunków i sposobu ich przyznawania – projekt nr 71,
f) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na terenie Gminy Dobrzyca na 2019 r. – projekt nr 72,
g) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – projekt nr 73,
h) w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego – projekt nr 74,
i) w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pleszewskim na realizację projektu przy drodze powiatowej pn. "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowości Karmin" – projekt nr 75,
j) w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pleszewskim na realizację zadania inwestycyjnego przy drodze powiatowej pn. „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P na ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy” – projekt nr 76,
k) w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pleszewskim na realizację zadania inwestycyjnego przy drodze powiatowej pn. „Przebudowa istniejącego chodnika                            wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III” – projekt nr 77,
l) zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia „SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI FABIANÓW NA LATA 2018 – 2028” – projekt nr 78,
m) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca oraz w obrębach Lutynia, Fabianów, Sośnica, Koźminiec, Karminiec – projekt nr 79,
n) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca oraz w obrębach Galew, Trzebin, Polskie Olędry, Strzyżew, Lutynia, Fabianów, Sośnica, Sośniczka, Czarnuszka, Karminiec, Gustawów, Karminek, Koźminiec, Izbiczno – projekt nr 80,
o) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2019 – 2032 – projekt nr 81,
p) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok – projekt nr 82.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia. 
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-) Janusz Zych
 
PRZEWODNICZĄCA
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
(-) Lidia Parysek

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.06.2019 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2019 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 714
14 czerwca 2019 12:27 (Karolina Janczewska) - Opublikowanie dokumentu.
14 czerwca 2019 12:25 (Karolina Janczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 czerwca 2019 12:25 (Karolina Janczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany