Zapytania ofertowe

Organizacja placu zabaw dla 2 oddziałów przedszkolnych

Dobrzyca, dnia 24.01.2017 r.

DEFS.433.414.2016

                                                                                                 

Gmina Dobrzyca

Rynek 14

63 - 330 Dobrzyca

NIP 608-00-43-350

Telefon 62 741 30 13

E-mail gmina@ugdobrzyca.pl

Strona www: www.dobrzyca.bazagmin.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30.000 EURO.

Do niniejszego postępowania ze względu na jego wartość nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt 8 ustawy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem w sprawie dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca                       o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro oraz Wytycznymi                            w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 Organizacja placu zabaw dla 2 oddziałów przedszkolnych 

   1.  Nazwa i  adres Zamawiającego

Gmina Dobrzyca

Rynek 14

63 - 330 Dobrzyca

NIP 608-00-43-350

Telefon 62 741 30 13

E-mail gmina@ugdobrzyca.pl

Strona www www.dobrzyca.bazagmin.pl

  2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego wyposażenia 2 placów zabaw dla dzieci w ramach projektu „Mam szansę pójść do przedszkola-dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 8.1. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna z przeznaczeniem na:

1) Zestaw zabawowy:

a)      Wieża główna – 2 szt.

b)      Pomost prosty

c)      Pomost średni – 2 szt.

d)      Pomost skośny długi

e)      Pomost skośny krótki z opon

f)       Zjeżdżalnia – 2 szt.  

2) Karuzela

3) Huśtawka wagowa koniki – 2 szt.

Zamawiający zastrzega, iż pokazane ilustracje i nazwy mają charakter poglądowy i obrazują elementy, jakie spodziewa się uzyskać Zamawiający.

Wspólny Słownik  Zamówień CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

3. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

    4. Wymogi o charakterze ogólnym.

  • Dostawę i  montaż  urządzeń  placu  zabaw  u Zamawiającego zgodnie    z  zaproponowanym    i    zaakceptowanym    przez Zamawiającego  projektem /planem
  • Urządzenia /elementy placu zabaw muszą spełniać obowiązujące normy i przepisy w zakresie bezpieczeństwa oraz muszą być bezpieczne dla dzieci.
  • Wszystkie  urządzenia  wyszczególnione  w  zapytaniu  muszą  być  wykonane  zgodnie  z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa oraz posiadać certyfikaty jakości /atesty.

    5Termin realizacji zamówienia.

   Przedmiot zapytania winien zostać zrealizowany w terminie do dnia 28.02.2017r.

  6.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

      tych warunków.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

6.1.1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Potwierdzeniem spełniania tego warunku będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.   

6.1.2.      Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - tj:

- przynajmniej 3 należycie zrealizowane usługi polegające na organizacji placu zabaw.

Potwierdzeniem spełniania tego warunku będzie umieszczenie powyższej usługi w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie spełnia – nie spełnia na podstawie złożonych do oferty w.w. dokumentów.    

  6.1.3  Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający wymaga aby wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej                                i finansowej gwarantującej prawidłowe wykonanie zamówienia.

Potwierdzeniem spełniania tego warunku będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

6.1.4 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Potwierdzeniem spełniania tego warunku będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie spełnia – nie spełnia na podstawie złożonych do oferty w.w. dokumentów.

6.2.  W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Beneficjentem Projektu) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Zamawiającym, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa            w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem spełniania warunku braku powiązań kapitałowych lub osobowych                      z Zamawiającym będzie złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia                         z postępowania stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie spełnia – nie spełnia na podstawie złożonego do oferty w.w.  oświadczenia.

7.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  7.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

   7.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

   7.2. Wykaz doświadczenia wykonawcy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

8.   Opis sposobu przygotowania oferty        

8.1.  Wymagania ogólne:

8.1.1.       Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8.1.2.    Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego, bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań oraz przygotowana na drukach według wzorów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność. W przypadku stosowania własnych druków muszą one zawierać wszystkie informacje zawarte  w załączonych wzorach druków. Druk oferty stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

8.1.3.       Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie czytelną techniką trwałą. Załączone dokumenty, sporządzone w języku obcym, są składane wraz  z tłumaczeniem na język polski.

8.1.4.      Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W przypadku gdy ofertę oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do powyższych czynności /oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/.

9.2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia, pakowanie oferty:

9.2.1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu /kopercie/, uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert lub przesłać elektronicznie.

9.2.2. Opakowanie musi być oznaczone nazwą postępowania oraz zawierać nazwę               i adres Wykonawcy /dopuszcza się odcisk pieczęci/. W przypadku oferty składanej elektronicznie nazwa postępowania powinna zostać umieszczona w polu „Temat” wiadomości elektronicznej.

9.2.3. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające informację, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone oraz ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty                   i oznaczone klauzulą: informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa                         w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.).

9.2.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak                      i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem "zmiana".

9.2.5. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane                       i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem "wycofane".

9.2.6. Każda oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.

  1. 10.   Miejsce i termin składania ofert

10.1. Ofertę należy złożyć na adres podany w pkt. 1 Zapytania lub przesłać elektronicznie na adres: gzeas@ugdobrzyca.pl nie później niż do godz. 15.00 w dniu 01.02.2017 r.)

10.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie odrzucona i nie będzie podlegać ocenie.

  1. 11.         Opis sposobu obliczenia ceny

11.1.      Cena brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez wykonawcę jako suma cen wszystkich elementów wchodzących w skład zamówienia.

11.2.      Cena brutto za realizację całego zamówienia, powinna być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

11.3.      Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 

  1. 12.            Przy wyborze oferty, spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

Oznaczenie kryterium 

Nazwa kryterium

Waga kryterium

A

Cena

      60%

B

Gwarancja

40%

 

Zamawiający przyzna punkty w ramach kryterium „gwarancja” według następujących

zasad:

powyżej 24 m-cy - 10 pkt.

od 12 m-cy do 24 m-cy - 5 pkt.

do 12 m-cy - 0 pkt.

Zgodnie z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Won = 0,6 x An + 0,4 x Bn

Won - wskaźnik oceny oferty „n”

 

A.   Oferowana cena (koszt)

An – liczba punktów przyznanych przez Zamawiającego, gdzie:

x 100 pkt

 

   

An=    

 

              najniższy koszt usługi wśród złożonych ofert    

                             koszt usługi wykonawcy  „n”

Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

13. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość wzajemnego przekazywania: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

14. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

15.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawcę, który otrzymał największą ilość punktów. Zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę, której projekt stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

16. Inne istotne postanowienia

16.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy w celu poprawienia, uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty. W przypadku gdy wykonawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie lub udzielona odpowiedź nie spowoduje usunięcia rozbieżności między złożoną ofertą, a wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, oferta ta podlega odrzuceniu bez dokonywania jej oceny.

16.2 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do: terminu wykonania zamówienia, liczby uczestników, miejsca odbywania zajęć lub osób wykonujących zamówienie, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

22. Wykaz załączników

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.                                                                                                                                              

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia.

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 5 – Projekt umowy.

 

Osoba uprawniona do kontaktu: Mariola Fabisz-Wilczyńka, tel. 62 74 

 

 

                                                                                                                            Burmistrz

                                                                                                                   /-/ mgr Jarosław Pietrzak

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.01.2017
Dokument wytworzony przez: stanowiska do spraw zamówień publicznych i inwestycji gminnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2017 11:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Bielarz
Ilość wyświetleń: 459
26 stycznia 2017 12:52 Hanna Bielarz - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2017 11:52 Hanna Bielarz - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_zapytania__plac_zabaw.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2017 11:52 Hanna Bielarz - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany