Zapytania ofertowe

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018

 

Dobrzyca, dnia 25.06.2018 r.

 

ZPI.271.2.12.2018 

                                                                            

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Działając na postawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Dobrzyca Nr SG.120.1.2017 z dnia 31.01.2017 roku § 8 ust. 3 Regulaminu dotyczącego udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Gmina Dobrzyca zwraca się z prośbą        o przestawienie oferty na dostawę oraz roboty budowlane na zadanie pn:

 

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ

w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018

pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”

 

NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

 

GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

Tel. 62/ 7413013

Fax 62/ 7413013

Poczta elektroniczna: gmina@ugdobrzyca.pl

 

 1. I.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej do miejscowości Dobrzyca oraz Strzyżew znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyca.

W skład zamówienia wchodzą następujące elementy:

Zadanie nr 1- Dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej na działkę nr 1226 w Dobrzycy 

 • Orbitrek eliptyczny – 1 szt.
 • Wioślarz – 1 szt.
 • Twister – 1 szt.
 • Wyciąg górny (dostosowany dla osób niepełnosprawnych) – 1 szt.
 • Motyl- 1 szt.
 • Prasa nożna- 1 szt.

Zadanie nr 2- Dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej na działkę nr 296 w Strzyżewie 

 • Orbitrek eliptyczny – 1 szt.
 • Wioślarz – 1 szt.
 • Twister – 1 szt.
 • Wyciąg górny (dostosowany dla osób niepełnosprawnych) – 1 szt.
 • Motyl- 1 szt.
 • Prasa nożna- 1 szt.

 

wraz z instrukcjami obsługi urządzeń  wg załączonej specyfikacji urządzeń.

 

 1. Wszystkie zamontowane urządzenia muszą posiadać komplet niezbędnych certyfikatów i atestów uprawniających je do ogólnego stosowania oraz instrukcje konserwacji i użytkowania, które Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z urządzeniami
 2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczony asortyment na okres minimum 24  miesięcy od dnia odbioru.
 3. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru zatwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego.
 4. Dokładne miejsce montażu określa projekt zagospodarowania terenu działki, przed montażem należy skonsultować się z Zamawiającym w celu wskazania rozmieszczenia elementów.
 5. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który może charakteryzować produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę co stanowi wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny lub technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów lub urządzeń równoważnych o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych czy funkcjonalnych. Wykonawca, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby u urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy powołane normy lub przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

 

II. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

     Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca-sekretariat

 

III.TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 3 lipca 2018 r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu do siedziby Urzędu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IV.FORMA I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Wymagana forma papierowa- osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca z dopiskiem: Oferta na przedsięwzięcie pn. „ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ” w ramach realizacji inwestycji pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”

 

V.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

     do dnia 07.09.2018 r.

 

  VI.KRYTERIUM WYBORU OFERTY

 Cena- 100%

                                                     

VII.WARUNKI PŁATNOŚCI

 Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie   

 wystawionej faktury na Gminę Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca,  NIP 608-00-43-350

 

VIII.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ: 30 dni

 

   IX.DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Należy złożyć ofertę na oba  

zadania objęte niniejszym zapytaniem ofertowym.

       2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy - wzór
 2. Specyfikacja techniczna urządzeń
 3. Wzór umowy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.06.2018
Dokument wytworzony przez: stanowiska do spraw zamówień publicznych i inwestycji gminnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2018 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Bielarz
Ilość wyświetleń: 212
04 lipca 2018 13:38 Hanna Bielarz - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2018 14:00 Hanna Bielarz - Dodanie załącznika [pytaniaodpowiedzi.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 czerwca 2018 14:04 Hanna Bielarz - Dodanie załącznika [oswiadczenie_rodo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany