Zapytania ofertowe

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ WRAZ Z PRACAMI OGRODNICZYMI w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019 pn. „AKTYWNIE-ZDROWO-NA SPORTOWO” UTWORZENIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA

 

 

Dobrzyca, dnia 03.06.2019 r.

 

ZPI.271.2.12.2019

                  

                                                        

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Działając na postawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Dobrzyca Nr SG.120.1.2017 z dnia 31.01.2017 roku § 8 ust. 3 Regulaminu dotyczącego udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Gmina Dobrzyca zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:

 

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ WRAZ                             Z PRACAMI OGRODNICZYMI

w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019

pn. „AKTYWNIE-ZDROWO-NA SPORTOWO” UTWORZENIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA

 

NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

 

GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

Tel. 62/ 7413013

Fax 62/ 7413013

Poczta elektroniczna: gmina@ugdobrzyca.pl

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa i montaż chodnika z kostki brukowej oraz wykonanie prac ogrodniczych na działce nr 751/3 w miejscowości Dobrzyca

 

W skład zamówienia wchodzą następujące prace:

- usunięcie warstwy humusu grub. 15 cm- 20 m2

- zakup, dostawa i montaż chodnika z kostki betonowej o pow. 20 m2

- zakup dostawa i sadzenie drzew- 37 szt.

 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Zakres zapytania obejmuje prace ogrodnicze oraz montaż chodnika wraz z zakupem materiałów. Zapewnienie niezbędnego sprzętu ogrodniczego potrzebnego do wykonania powyższych prac należy do Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany  w podziale na 2 zadania:

 

ZADANIE NR 1 – CHODNIK

-        usuniecie warstwy humusu grubości 15 cm pod chodnik z kostki betonowej o łącznej powierzchni 20 m2

-        wykonanie chodnika z szarej kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem o wymiarze 4 m x 5 m z obrzeżem betonowym osadzonym w fundamencie z chudego betonu, spoiny wypełnione zaprawą cementową o wymiarach 6x20 cm lub 8x30 cm.

 

 

 

ZADANIE NR 2 – PRACE OGRODNICZE

-        Zakup, dostawa oraz sadzenie Żywotnika zachodniego Smaragd Thuje w ilości 33 sztuk oraz głogu szczepionego na pniu w ilości 4 sztuk

Sadzonka tuja szmaragd - Wysokość sadzonek: około 1,00 m licząc bez systemu korzeniowego. Bryła korzeniowa prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, osłonięta (w pojemniku lub kopana z bryłą ziemi w jucie).

Głog szczepiony na pniu- bryła korzeniowa prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, osłonięta (w pojemniku lub kopana z bryłą ziemi w jucie).

 

Wszystkie części sadzonek muszą być pozbawione ran i śladów po świeżych cięciach. Sadzonki muszą być wolne od szkodników i patogenów.

 

 1. 2.      Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia winien zostać zrealizowany w terminie do dnia 30 lipca 2019r.

 

 1. 3.      Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w niniejszym postępowaniu.

 

 1. 4.      Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

 1. 5.      Opis sposobu przygotowania oferty        

1)      Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)      Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego, bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań oraz przygotowana na drukach według wzorów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność. W przypadku stosowania własnych druków muszą one zawierać wszystkie informacje zawarte w załączonych wzorach druków. Druk oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3)      Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie na komputerze lub ręcznie czytelną techniką trwałą. Załączone dokumenty, sporządzone w języku obcym, są składane wraz  z tłumaczeniem na język polski.

4)      Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.  W przypadku gdy ofertę oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do powyższych czynności /oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/.

5)      Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia, pakowanie oferty:

a)       Preferuje się aby oferta złożona była w trwale zamkniętym opakowaniu /kopercie/, uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert

b)      Preferuje się , aby koperta z ofertą oznaczona była nazwą postępowaniaZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ WRAZ                          Z PRACAMI OGRODNICZYMI- oferta oraz zawierała nazwę i adres Wykonawcy /dopuszcza się odcisk pieczęci/.

c)       W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                        w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien                             w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające informację,                                o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone oraz ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty  i oznaczone klauzulą: informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                                       (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.).

d)      Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak                              i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem "zmiana".

e)       Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane                                     to powiadomienie, należy opatrzyć napisem "wycofane".

f)       Każda oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia                          i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. 6.      Miejsce i termin składania ofert

1)      Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres podany w pkt. 1 Zapytania do dnia                       14 czerwca 2019r.

2)      Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie odrzucona i nie będzie podlegać ocenie.

 

7. Opis sposobu obliczenia ceny

1)      Cena brutto za realizację całego zamówienia, powinna być podana w złotych polskich                                      z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia  w walutach obcych.

2)      Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej                                        z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. 8.     Przesłanki odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

1)      Jej treść jest niezgodna z zapytaniem ofertowym,

2)      zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3)      W przypadku gdy wykonawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie w celu poprawienia, uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty lub udzielona odpowiedź nie spowoduje usunięcia rozbieżności między złożoną ofertą, a wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, oferta ta podlega odrzuceniu bez dokonywania jej oceny.

 

 

 1. 9.     Kryterium wyboru ofert:

 

Najniższa cena – 100%

 

 

 

 

 1. 10.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość wzajemnego przekazywania: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji pisemnie, pytania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia można kierować e-mailowo na adres: gmina@ugdobrzyca.pl

 

 

 1. Unieważnienie postępowania

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
 2. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tą kwotę co ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawcę, który otrzymał największą ilość punktów. Zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

 1. Inne istotne postanowienia

1)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy w celu poprawienia, uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty. W przypadku gdy wykonawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie lub udzielona odpowiedź nie spowoduje usunięcia rozbieżności między złożoną ofertą, a wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, oferta ta podlega odrzuceniu bez dokonywania jej oceny.

2)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy w celu wyjaśnienia sposobu obliczenia ceny i zbadania czy oferowana cena nie jest rażąco niska jeśli przedstawione w ofercie dane są niejasne.

3)      Termin płatności – przelew 14 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i zatwierdzenia protokołu odbioru robót.

4)      Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

 1. 14.  Klauzula  informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia  4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Dobrzyca                                                           z siedzibą ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, tel: 62 71 13 013, e-mail: gmina@ugdobrzyca.pl 

2)      inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dobrzyca  jest Pan Wojciech Janicki Biuro Ochrony Danych Osobowych | BODO24,   e-mail: wojciechjanicki@bodo24.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                                                         w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ WRAZ                             Z PRACAMI OGRODNICZYMI prowadzonym w trybie zapytania ofertowego – postępowanie nr ZPI.271.2.12.2019;

4)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 8 oraz art. 96  ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6)      obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

7)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)      posiada Pani/Pan:

-        na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-        na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

-        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ( prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) ;

-        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)      nie przysługuje Pani/Panu:

-        w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-        prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy
 3. Projekt zagospodarowania terenu działki nr 751/3 w miejscowości Dobrzyca

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.06.2019
Dokument wytworzony przez: stanowiska do spraw zamówień publicznych i inwestycji gminnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2019 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Bąk-Rybak
Ilość wyświetleń: 324
24 czerwca 2019 11:42 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_zpi2712122019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 11:42 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [protokol_z_wyboru_zpi2712122019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2019 12:07 (Krystyna Bąk-Rybak) - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe_zpi2712122019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany