Regulamin

Wyszukiwarka

Wybierz rok

REGUALMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

UCHWAŁA NR XVI/131/2016 RADY GMINY DOBRZYCA z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyca Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1933 z zm.) w zw. z art. 18 ust 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust....

Zarządzenie Nr.SG.0152--8/07 z dnia14 maja 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy dla Urżędu gminy Dobrzyca

Zarządzenie Nr 0152-8/07 Wójta Gminy Dobrzy ca z dnia 14maja2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy dla Urzędu Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 1042 § l i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy /Dz.U. z 1998r Nr 21, póz. 94 ze zmianami/, zarządzam co następuje: §1 Ustalam Regulamin pracy dla Urzędu Gminy Dobrzyca...

Zarządzenie Nr SG.0152-6/07 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej i nadania jej regulaminu pracy.

Zarządzenie Nr SG.0152-6/07 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej i nadania jej regulaminu pracy Na podstawie art. 19 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2006r Nr 164, póz. 1163 ze zmianami/, zarządzam co następuje: §1 Powołuję...

Zarządzenie Nr SG.0152-3/07 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego UG w Dobrzycy

Zarządzenie Nr SG.0152-3/07 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Dobrzycy. a Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zmianami/ zarządzam, co następuje: § l Nadaje...

ZarządzenieNrSG.01521/07 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 8 stycznia 2007r w sprawie ogłoszenia naboru, powołania Komisji d. s naboru oraz ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzycy.

ZarządzenieNrSG.01521/07 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 8 stycznia 2007r w sprawie ogłoszenia naboru, powołania Komisji d. s naboru oraz ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dobrzycy. Na podstawie art. 3 a i art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. Nr...

Zarządzenie Nr SG.0152-12/07 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 15 grudnia 2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Dobrzycy.

Zarządzenie Nr SG.0152-12/07 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 15 grudnia 2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Dobrzycy. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zew zmianami/, zarządzam...

Uchwała Nr XXXI/186/06 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrzyca.

Uchwała Nr XXXI/186/06 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996...

Zatrzymaj banner przewijany