Przetargi

BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: KARMINIEC, IZBICZNO, TRZEBOWA, POLSKIE OLĘDRY, LUTYNIA, SOŚNICZKA, TRZEBIN, STRZYŻEW, GALEW, KARMIN, KARMINEK

                                  

 

ZPI.341-1/10

Dobrzyca: BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: KARMINIEC, IZBICZNO, TRZEBOWA, POLSKIE OLĘDRY, LUTYNIA, SOŚNICZKA, TRZEBIN, STRZYŻEW, GALEW, KARMIN, KARMINEK
Numer ogłoszenia: 50560 - 2010; data zamieszczenia: 23.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca , Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, woj. wielkopolskie, tel. 062 7413013, faks 062 7413013.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzyca.bazagmin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: KARMINIEC, IZBICZNO, TRZEBOWA, POLSKIE OLĘDRY, LUTYNIA, SOŚNICZKA, TRZEBIN, STRZYŻEW, GALEW, KARMIN, KARMINEK.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy obejmuje budowę placów zabaw w miejscowościach: Karminiec, Izbiczno, Trzebowa, Polskie Olędry, Lutynia, Sośniczka, Trzebin, Strzyżew, Galew, Karmin, Karminek. Zakres przedmiotu zamówienia w miejscowości Karminiec obejmuje: - dostawa i montaż zestawu wieloczynnościowego, w skład którego wchodzą: wieża z dachem dwuspadowym z wejściem - 1 szt., wejście z opon - 1 szt., drabinka pozioma (możliwość mocowania pod kątem) - 1 szt., huśtawka wahadłowa z drabinką - 1 szt., ślizg - 1 szt. - dostawa i montaż huśtawki wahadłowej 2 osobowej, - ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2,40 m, siatka o wysokości do 1,50m - wykonanie i montaż furtki z elementów stalowych z zamkiem; Zakres przedmiotu zamówienia w miejscowości Izbiczno obejmuje: - dostawa i montaż zestawu wieloczynnościowego, w skład którego wchodzą: wieża z dachem dwuspadowym z wejściem - 1 szt., wejście z opon - 1 szt., drabinka pozioma (możliwość mocowania pod kątem) - 1 szt., huśtawka wahadłowa z drabinką - 1 szt., ślizg - 1 szt. - dostawa i montaż huśtawki wahadłowej 2 osobowej, - dostawa i montaż huśtawki ważka; Zakres przedmiotu zamówienia w miejscowości Trzebowa obejmuje: - dostawa i montaż zestawu wieloczynnościowego, w skład którego wchodzą: wieża z dachem dwuspadowym z wejściem - 1 szt., wejście z opon - 1 szt., drabinka pozioma (możliwość mocowania pod kątem) - 1 szt., huśtawka wahadłowa z drabinką - 1 szt., ślizg - 1 szt. - dostawa i montaż huśtawki wahadłowej 2 osobowej, - ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2,40 m, siatka o wysokości do 1,50m - wykonanie i montaż furtki z elementów stalowych z zamkiem; Zakres przedmiotu zamówienia w miejscowości Polskie Olędry obejmuje: - dostawa i montaż zestawu wieloczynnościowego, w skład którego wchodzą: wieża z dachem dwuspadowym z wejściem - 1 szt., wejście z opon - 1 szt., drabinka pozioma (możliwość mocowania pod kątem) - 1 szt., huśtawka wahadłowa z drabinką - 1 szt., ślizg - 1 szt. - dostawa i montaż huśtawki wahadłowej 2 osobowej, - dostawa i montaż huśtawki ważka, - ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2,40 m, siatka o wysokości do 1,50m - wykonanie i montaż furtki z elementów stalowych z zamkiem; Zakres przedmiotu zamówienia w miejscowości Lutynia obejmuje: - dostawa i montaż zestawu wieloczynnościowego, w skład którego wchodzą: wieża z dachem dwuspadowym z wejściem - 1 szt., wejście z opon - 1 szt., drabinka pozioma (możliwość mocowania pod kątem) - 1 szt., huśtawka wahadłowa z drabinką - 1 szt., ślizg - 1 szt. - dostawa i montaż huśtawki wahadłowej 2 osobowej, - dostawa i montaż huśtawki ważka; Zakres przedmiotu zamówienia w miejscowości Sośniczka obejmuje: - dostawa i montaż zestawu wieloczynnościowego, w skład którego wchodzą: wieża z dachem dwuspadowym z wejściem - 1 szt., wejście z opon - 1 szt., drabinka pozioma (możliwość mocowania pod kątem) - 1 szt., huśtawka wahadłowa z drabinką - 1 szt., ślizg - 1 szt. - dostawa i montaż huśtawki wahadłowej 2 osobowej, - ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2,40 m, siatka o wysokości do 1,50m Zakres przedmiotu zamówienia w miejscowości Trzebin obejmuje: - dostawa i montaż zestawu wieloczynnościowego, w skład którego wchodzą: wieża z dachem dwuspadowym z wejściem - 1 szt., wejście - 1 szt., drabinka pozioma (możliwość mocowania pod kątem) - 1 szt., huśtawka wahadłowa z drabinką - 1 szt., ślizg - 1 szt. - dostawa i montaż huśtawki wahadłowej 2 osobowej, W związku z tym, że działka na której będzie budowany plac zabaw podlega ochronie zabytków uzyskano pozwolenie na ustawienie i montaż placu zabaw dla dzieci na terenie zabytkowego parku w miejscowości Trzebin z zastrzeżeniem, iż nie należy montować wejścia z opon z uzasadnieniem. Montaż drewnianych elementów i jego lokalizacja wg przedstawionego planu. Należy wykluczyć wejście z opon, które nie nawiązuje do kompozycji historycznego parku. Pozostałe elementy drewniane bez zastrzeżeń. Zakres przedmiotu zamówienia w miejscowości Strzyżew obejmuje: - dostawa i montaż zestawu wieloczynnościowego, w skład którego wchodzą: wieża z dachem dwuspadowym z wejściem - 1 szt., wejście z opon - 1 szt., drabinka pozioma (możliwość mocowania pod kątem) - 1 szt., huśtawka wahadłowa z drabinką - 1 szt., ślizg - 1 szt. - dostawa i montaż huśtawki wahadłowej 2 osobowej, - dostawa i montaż huśtawki ważka, - ogrodzenie z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2,40 m, siatka o wysokości do 1,50m - wykonanie i montaż furtki z elementów stalowych z zamkiem; Zakres przedmiotu zamówienia w miejscowości Galew obejmuje: - dostawa i montaż zestawu wieloczynnościowego, w skład którego wchodzą: wieża z dachem dwuspadowym z wejściem - 1 szt., wejście z opon - 1 szt., drabinka pozioma (możliwość mocowania pod kątem) - 1 szt., huśtawka wahadłowa z drabinką - 1 szt., ślizg - 1 szt. - dostawa i montaż huśtawki wahadłowej 2 osobowej, - dostawa i montaż huśtawki ważka; Zakres przedmiotu zamówienia w miejscowości Karmin obejmuje: - dostawa i montaż zestawu wieloczynnościowego, w skład którego wchodzą: wieża z dachem dwuspadowym z wejściem - 1 szt., wejście z opon - 1 szt., drabinka pozioma (możliwość mocowania pod kątem) - 1 szt., huśtawka wahadłowa z drabinką - 1 szt., ślizg - 1 szt. - dostawa i montaż huśtawki wahadłowej 2 osobowej, - dostawa i montaż huśtawki ważka; Zakres przedmiotu zamówienia w miejscowości Karminek obejmuje: - dostawa i montaż zestawu wieloczynnościowego, w skład którego wchodzą: wieża z dachem dwuspadowym z wejściem - 1 szt., wejście z opon - 1 szt., drabinka pozioma (możliwość mocowania pod kątem) - 1 szt., huśtawka wahadłowa z drabinką - 1 szt., ślizg - 1 szt. - dostawa i montaż huśtawki wahadłowej 2 osobowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W art. 67 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 34.92.82.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.05.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ze wzorem: spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. Wykonawca do spełnienia tego warunku musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie i rzetelnie wykonali co najmniej dwie roboty porównywalne z robotami będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. wykonali budowę jednego placu zabaw o wartości co najmniej 15.000,00 zł netto (rozpoczęcie nie wcześniej niż 5 lat temu licząc od dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a które zostały ukończone). Należy podać adresy inwestorów obiektów realizowanych w ramach tych zamówień. W przypadku składania oferty przez podmioty wspólne, warunek musi spełnić co najmniej jeden podmiot.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ze wzorem: spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń: posiada samochód dostawczy - co najmniej 1 szt., posiada elektronarzędzia w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ze wzorem: spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego w ofercie oświadczeia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w art. 22 ust. 1 PZP. Wykonawca do spełnienia tego warunku musi się wykazać, że dysponuje co najmniej 1 kierownikiem z branży ogólnobudowlanej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- formularz ofertowy, - zaakceptowany, parafowany projekt umowy, - upoważnienie do podpisania oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę, - Harmonogram rzeczowo-finansowy, - oświadczenie o zastosowaniu materiałów i urządzeń, które spełniają wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszące normy europejskie - oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z terenami, na któych zlokalizowane będą place zabaw

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. Przewiduje się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: - Klęski żywiołowe, - Niewypały i niewybuchy, - Wykopaliska archeologiczne, - Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie gruntu), - Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych sieci instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.) b) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności: - Brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, - Protesty mieszkańców. 2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia a) Zmiany technologiczne, w szczególności: - Niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, - Pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, - Pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, - Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych (technologicznych lub materiałowych) niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, - Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, - Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 3) Zmiany osobowe a) Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, b) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowanie przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez wykonawcę osobiście, c) Zmiana osób do nadzorowania robót. 4) Pozostałe zmiany a) Zmiana obowiązującej stawki VAT, b) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 5) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowania płatności wobec podwykonawców) b) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, c) Udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobrzyca.bazagmin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 63-330 Dobrzyca ul. Rynek 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy 63 - 330 Dobrzyca ul. Rynek 14 pok. nr 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                  

                                                                                                                     Wójt

                                                                                                                                                                                       // mgrJarosław Pietrzak                                                                                                                                                                                                             

 

Dobrzyca,  dnia  23.02.2010r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lutego 2010 10:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Franciszek Reszel
Ilość wyświetleń: 2308
05 stycznia 2011 14:32 (Franciszek Reszel) - Zmiana danych dokumentu.
05 stycznia 2011 14:31 (Franciszek Reszel) - Zmiana danych dokumentu.
19 kwietnia 2010 15:47 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany