Przetargi

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

ZPI.341-10/10

 

Dobrzyca: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DOBRZYCA
Numer ogłoszenia: 193878 - 2010; data zamieszczenia: 02.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca , Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, woj. wielkopolskie, tel. 062 7413013, faks 062 7413013.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzyca.bazagmin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DOBRZYCA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DOBRZYCA 1/ Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia w Trzebinie Zakres robót: - dobudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego o dł. 0,336km na istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia, - montaż 2 opraw. 2/ Przebudowa istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia o linię oświetlenia ulicznego w Lutyni Zakres robót: - budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego o dł. 0,362km, - montaż 3 opraw. 3/ Przebudowa istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia o linię oświetlenia ulicznego w Galewie Zakres robót: - dobudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego o dł. 0,012km, - montaż 1 oprawy. Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji robót określają: projekt budowlany, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.23.22.10-7, 31.52.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ze wzorem: spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. Wykonawca do spełnienia tego warunku musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 2 roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego o wartości min. 10.000zł każde z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane (referencje, listy polecające)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ze wzorem: spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawca do spełnienia tego warunku musi wykazać, że dysponuje co najmniej 1 kierwnikiem z branży budowlanej w specjalności sieci i instalacji elektrycznych oraz załączyć potwierdzenie o posiadaniu uprawnień zawodowych branży budowlanej, potwierdzające kwalifikacje osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika robót wraz z aktualnym na dzień składania ofert zaświadczeniem potwierdzającym jej członkostwo we właściwej terenowo izbie samorządu zawodowego.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy - wg wzoru do SIWZ (zał. nr 2), zestawienie wartości kwoty ryczałtowej brutto - wg wzoru do SIWZ (zał. nr 3) wykonany na podstawie: robót wynikających z projektu budowlanego, z przedmiarów robót i specyfikacji technicznej oraz robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 ustawy - wg wzoru do SIWZ (zał. nr 4), zaakceptowany projekty umowy - wg wzoru do SIWZ (zał. nr 5), tabela czynników cenotwórczych - wg wzoru do SIWZ (zał. nr 6), 8) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - kserokopie wykaz podwykonawców do wykonania zamówienia (zał. nr 9), oświadczenie o zastosowaniu materiałów i urządzeń, które spełniają wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszące normy europejskie (zał. nr 10)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobrzyca.bazagmin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Rynek 14 63 - 330 Dobrzyca.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 14 63 - 330 Dobrzyca, pok. nr 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dobrzyca, 02.07.2010 r.

 

Zatwierdziła:

 

Zastępca Wójta

/-/ mgr Ewa Wasielewska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2010 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Franciszek Reszel
Ilość wyświetleń: 2052
11 sierpnia 2010 10:22 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
09 lipca 2010 10:38 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
08 lipca 2010 12:03 (Franciszek Reszel) - Zmiana danych załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany