Przetargi

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH

ZPI.341-11/10

Dobrzyca: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
Numer ogłoszenia: 202180 - 2010; data zamieszczenia: 09.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca , Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, woj. wielkopolskie, tel. 062 7413013, faks 062 7413013.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzyca.bazagmin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: ZAD. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLSKIE OLĘDRY - SAPIEŻYN - nawierzchnia bitumiczna na odcinku 200m Zakres robót: 1/ odtworzenie trasy, 2/ wykonanie wykopów, 3/ podbudowa z kruszywa łamanego: - mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 5cm, 4/ oczyszczenie i skropienie podbudowy, 5/ nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca gr. 3cm, - warstwa ścieralna gr. 4cm, 6/ wykonanie nasypów. ZAD. 2 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRZEBIN - GALEW - nawierzchnia bitumiczna na odcinku 200m Zakres robót: 1/ odtworzenie trasy, 2/ wykonanie wykopów, 3/ podbudowa z kruszywa łamanego: - mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 5cm, 4/ oczyszczenie i skropienie podbudowy, 5/ nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca gr. 3cm, - warstwa ścieralna gr. 4cm, 6/ wykonanie nasypów, 7/ przepust pod koroną drogi, 8/ oznakowanie pionowe. Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji robót określają: projekt budowlany, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych) do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zostanie ono udzielone, w przypadku gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ze wzorem spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. Wykonawca do spełnienia tego warunku musi wykazać, że w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 robót budowlanych polegających budowie/przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o dł. min. 100m Należy podać rodzaj i wartości robót, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane (referencje, listy polecające)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ze wzorem spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń. Wykonawca do spełnienia tego warunku musi wykazać, że dysponuje co najmniej niżej wymienionym sprzętem: - rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m - równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) - samochód samowyładowczy 10 -15t - skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 - spycharka gąsienicowa 74 kV (100 KM) - walce drogowe samojezdne - koparka 0,40 m3
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ze wzorem spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawca do spełnienia tego warunku musi wykazać, że dysponuje co najmmiej jednym kierownikiem budowy, który posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności drogowej (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów) oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

oświadczenie o zastosowaniu materiałów i urządzeń, które spełniają wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszące normy europejskie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- formularz ofertowy, - zestawienie wartości kwoty ryczałtowej brutto wykonany na podstawie: robót wynikających z projektu budowlanego, z przedmiarów robót i specyfikacji technicznej oraz robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 ustawy, - zaakceptowany projekty umowy, - tabela czynników cenotwórczych, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - kserokopie - wykaz Podwykonawców

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobrzyca.bazagmin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Rynek 14 63 - 330 Dobrzyca.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 14 63 - 330 Dobrzyca pok. nr 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Dobrzyca, 09.07.2010 r.

 

Zatwierdziła:

 

Zastępca Wójta

/-/ mgr Ewa Wasielewska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2010 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Franciszek Reszel
Ilość wyświetleń: 1766
09 lipca 2010 10:13 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
09 lipca 2010 10:12 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
09 lipca 2010 10:10 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany