Przetargi

PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W FABIANOWIE

ZPI.341-12/10

Dobrzyca: PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W FABIANOWIE
Numer ogłoszenia: 205378 - 2010; data zamieszczenia: 12.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca , Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, woj. wielkopolskie, tel. 062 7413013, faks 062 7413013.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzyca.bazagmin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W FABIANOWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W FABIANOWIE, który obejmuje: 1. roboty budowlane, w tym: - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - wymiana podłóg, - wymiana okładzin ścian, - szpachlowanie i malowanie ścian, - wykonanie sufitów podwieszanych z płyt GK - docieplenie stropodachu styropianem laminowanym papą, - docieplenie budynku płytami styropianowymi z wyprawą z tynku mineralnego, - malowanie elewacji, - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowa wejścia, - przebudowa tarasu, 2. instalacyjne, w tym: - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana instalacji elektrycznej, - wymiana instalacji wod. - kan., - wymiana instalacji C.O., - montaż pieca gazowego. Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji robót określają: projekty budowlane (z czerwca 2009 i czerwca 2010), przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych) do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zostanie ono udzielone, w przypadku gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.00-9, 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ze wzorem spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. Wykonawca do spełnienia tego warunku musi wykazać, że w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 2 roboty budowlane polegające na remoncie budynków w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych i sanitarnych o wartości każdej z nich co najmniej 450.000,00 zł brutto. Należy podać rodzaj i wartości robót, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane (referencje, listy polecające)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ze wzorem spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń. Wykonawca do spełnienia tego warunku musi wykazać, że dysponuje co najmniej niżej wymienionym sprzętem: - agregaty malarskie ze sprężarkami, - drabiny, rusztowania i urządzenia do transportu pionowego, - mieszarki elektryczne, - narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, - agregat tynkarski, - betoniarka wolnospadowa, - pompa do zapraw.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ze wzorem spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. o Wykonawca do spełnienia tego warunku musi się wykazać, że dysponuje kadrą inżynieryjno-techniczną z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w branżach: budowlanej, sanitarnej i instalacji elektrycznej, osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy posiadał przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjnej, konstrukcyjno-inżynieryjnej i budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Oświadczenie o zastosowaniu materiałów i urządzeń. które spełniają wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszące normy euroejskie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- formularz ofertowy, - zestawienie wartości kwoty ryczałtowej brutto wykonany na podstawie: robót wynikających z projektu budowlanego, z przedmiarów robót i specyfikacji technicznej oraz robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 ustawy, - zaakceptowany projekty umowy, - tabela czynników cenotwórczych, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - kserokopie, -harmonogram rzeczowo-finansowy. Przy opracowywaniu harmonogramu należy uwzględnić fakt, że Zamawiający w roku 2010 zamierza przeznaczyć kwotę 300.000,00 zł, w roku 2011 pozostałą wartość zadania, - wykaz podwykonawców do wykonania zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobrzyca.bazagmin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, ul. Rynek 14, 63 - 330 Dobrzyca.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Rynek 14, 63 - 330 Dobrzyca, pok. nr 15..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Dobrzyca, 12.07.2010 r.

 

Zatwierdził:

 

      Wójt

/-/ mgr Jarosław Pietrzak

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lipca 2010 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Franciszek Reszel
Ilość wyświetleń: 1640
12 sierpnia 2010 12:05 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
12 sierpnia 2010 12:02 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
12 sierpnia 2010 12:00 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany