Przetargi

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH OŚWIETLENIA ULICZNEGO W POLSKICH OLĘDRACH I KOŹMIŃCU

                                                                                                    Dobrzyca, dnia 18.10.2010r.

 O G Ł O S Z E N I E


Gmina Dobrzyca informuje, że  przyjmowane są  oferty na:

 

BUDOWĘ LINII NAPOWIETRZNYCH OŚWIETLENIA ULICZNEGO W  POLSKICH   OLĘDRACH  I  KOŹMIŃCU

 
Zad. 1 - BUDOWA  LINII  NAPOWIETRZNEJ  OŚWIETLENIA  ULICZNEGO  WRAZ  Z  LOKALIZACJĄ  NOWYCH SŁUPÓW  I  OPRAW  W POLSKICH  OLĘDRACH

Zakres  robót obejmuje  budowę  linii napowietrznej oświetlenia ulicznego o dł. 0,083km wraz   z lokalizacją 2 słupów i  1 oprawy  (stacja 42-595 obw.I )

Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji robót określają: projekt budowlany, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 

Zad. 2 - BUDOWA  LINII  NAPOWIETRZNEJ  OŚWIETLENIA  ULICZNEGO WRAZ  Z  LOKALIZACJĄ  NOWYCH SŁUPÓW  I  OPRAW  W  KOŹMIŃCU – Etap I

Zakres  robót obejmuje  budowę  linii napowietrznej oświetlenia ulicznego o dł. 0,319km wraz  z lokalizacją 2 słupów i 2 opraw   (stacja 42-601 obw. II)

Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji robót określają: projekt budowlany, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Dokumentację opracowano na  budowę linii na obwodzie I i II. Zamówienie obejmuje realizację I etapu – obwodu II, którego zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót i  kosztorysie ofertowym sporządzonych dla etapu I.

 

Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień:

CPV:    45316110-9 -   instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego
             45232210-7  -  roboty budowlane w zakresie budowy linii  napowietrznych
             31520000-7  -  lampy i oprawy oświetleniowe

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zrezygnowania z części zamówienia, jeśli przeznaczone środki nie wystarczą na realizację całości zamówienia.
 
Termin wykonania: 18.12.2010r
.

 
Termin składania ofert :  27.10.2010r. godz. 10:00.


 Termin związania ofertą:  30 dni


Miejsce składania ofert : Urząd  Gminy  w  Dobrzycy, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca (pok. nr 10 - sekretariat).
                                       
Forma składania ofert : ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu  nieprzejrzystym  zaadresowanej  następująco:

„Budowa linii  napowietrznych oświetlenia ulicznego w  Polskich   Olędrach  i  Koźmińcu”

Gmina  Dobrzyca, ul. Rynek 14,  63-330  DobrzycaOferta powinna zawierać:
1/ Formularz ofertowy (wg załączonego wzoru)

2/ Zestawienie wartości kwoty ryczałtowej netto-brutto (wg załączonego wzoru)
3/ Kosztorysy ofertowe,

4/ Oświadczenie Wykonawcy  o  spełnieniu warunków udziału  w  postępowaniu określonych

    w  art.22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (wg załączonego wzoru),
5/ Zaakceptowany projekt umowy  (wg załączonego wzoru),

6/ Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  zaświadczenie  o  wpisie  do ewidencji działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru lub zgłoszenia do ewidencji  działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - kserokopia,

7/Wykaz co najmniej dwóch  robót budowlanych porównywalnych z robotami będącymi przedmiotem zamówienia wykonanych w okresie pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich zakresu rzeczowego, wartości, daty wykonania i odbiorów (wg załączonego wzoru – „DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE”) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (referencje, listy polecające - kserokopie). Za robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna robotę budowlaną polegającą na robotach budowlanych w zakresie budowy oświetlenia  ulicznego o wartości nie mniejszej niż 5.000,00 zł (brutto)

8/ Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia (wg załączonego wzoru-„POTENCJAŁ KADROWY”) oraz załączyć potwierdzenie    o posiadaniu uprawnień zawodowych branży budowlanej, potwierdzające kwalifikacje osoby wskazanej do pełnienia   funkcji  kierownika  robót  wraz z  aktualnym  na  dzień  składania  ofert zaświadczeniem potwierdzającym jej członkostwo we właściwej terenowo izbie samorządu zawodowego – kserokopie,

9/ oświadczenie o zastosowaniu materiałów i urządzeń, które spełniają wymagania  wynikające z Polskich Norm przenoszące normy europejskie (wg załączonego wzoru),Osoba  do  kontaktu:  Agnieszka  Balcer - podinspektor  d/s  komunikacji,  dróg, gospodarki
                                   komunalnej i telekomunikacji, tel. 062 7413013 

 
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 14 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Nr SG.0152-2/08 Wójta Gminy Dobrzyca  z dnia 15 stycznia 2008r.

 
Załączniki:

1. Dokumentacja projektowa (projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje

     techniczne) dostępne są na stronie www.dobrzyca.bazagmin.pl

2. Wzory druków  niezbędne do przygotowania oferty:

1)      formularz  ofertowy,

2)      zestawienie wartości kwoty ryczałtowej brutto - wykonane na  podstawie: robót wynikających z projektu budowlanego, z przedmiarów robót i specyfikacji  technicznej oraz robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

3)      oświadczenie Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków udziału  w  postępowaniu  określonych w  art.22 ust. 1 ustawy,

4)      zaakceptowany  projekty  umowy,

5)      doświadczenie zawodowe

6)      potencjał kadrowy,

7)      oświadczenie o zastosowaniu materiałów i urządzeń, które spełniają wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszące normy europejskie. 

                                                                                                                                                                 WÓJT

                                                                                                                                                      /-/ mgr Jarosław Pietrzak

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.10.2010
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Balcer
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2010 12:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Franciszek Reszel
Ilość wyświetleń: 1376
18 października 2010 12:14 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika [wzory_drukow.rar] do dokumentu.
18 października 2010 12:13 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika [pdf_polskie_oledry.rar] do dokumentu.
18 października 2010 12:11 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika [pdf_kozminiec.rar] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany