Przetargi

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

ZPI.341- 15  /10

 

Dobrzyca: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA
Numer ogłoszenia: 343844 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca , Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, woj. wielkopolskie, tel. 062 7413013, faks 062 7413013.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzyca.bazagmin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w okresie od podpisania umowy do 31.12.2011r. polegające na utrzymaniu należytej przejezdności dróg i ulic.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpić może w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekroczy 50% podstawowego zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy zachowaniu tych samych zasad, kalkulacji cen jak w ofercie Wykonawcy, tj. przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w ofercie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ze wzorem: spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ze wzorem spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym tj. minimum niżej wymienionym sprzętem: - 1 pług na 1 zadanie - drogi objęte odśnieżaniem, - 1 piaskarka na 20km dróg objętych zwalczaniem śliskości W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi dysponować odrębnym sprzętem na każdą z części, tzn. dana jednostka sprzętu zaliczona przez Zamawiającego do realizacji jednej części zamówienia nie będzie zaliczana do realizacji pozostałych części
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ze wzorem: spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, Formularz cenowy wraz z kalkulacją sporządzoną przez Wykonawcę, Zaakceptowany projekt umowy,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobrzyca.bazagmin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Rynek 14 63 - 330 Dobrzyca.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 14 63 - 330 Dobrzyca, pok. nr 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 1 - DOBRZYCA, STRZYŻEW Odśnieżanie 114,477km Likwidacja gołoledzi 4% mieszanką piasku z solą - odcinki o łącznej długości 12,339km.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 2 - LUTYNIA, RUDA, FABIANÓW, SOŚNICA, IZBICZNO Odśnieżanie - 14,531km Likwidacja gołoledzi 4% mieszanką piasku z solą - odcinki o łącznej długości 6,840km.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 3 - DOBRZYCA (ul. OLESIE, ul. Wybudowanie), GALEW, TRZEBIN, POLSKIE OLĘDRY Odśnieżanie - 23,275km Likwidacja gołoledzi 4% mieszanką piasku z solą - odcinki o łącznej długości 3,200km.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 4 - KOŹMINIEC, KARMIN, KARMINIEC, GUSTAWÓW, NOWY KARMIN, TRZEBOWA, CZARNUSZKA Odśnieżane 17,395km Likwidacja gołoledzi 4% mieszanką piasku z solą - odcinki o łącznej długości 2,29 km.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Dobrzyca, 25.10.2010 r.

 

                                                                                                     Zatwierdził:

 

                                                                                                                                      Wójt

                                                                                                                         /-/ mgr Jarosław  Pietrzak

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2010 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Franciszek Reszel
Ilość wyświetleń: 1145
24 listopada 2010 14:30 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika [uniewaznienie.pdf] do dokumentu.
10 listopada 2010 12:29 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu.
25 października 2010 12:49 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika [zal_nr_6_o_nie_wykluczeniu.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany