Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w przedszkolu

 Dobrzyca, dnia 21.11.2016 r.

DEFS.433.414.2016

                                                                                                 

Gmina Dobrzyca

Rynek 14

63 - 330 Dobrzyca

NIP 608-00-43-350

Telefon 62 741 30 13

E-mail gmina@ugdobrzyca.pl

Strona www: www.dobrzyca.bazagmin.pl

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30.000 EURO.

Do niniejszego postępowania ze względu na jego wartość nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) - art. 4 pkt 8 ustawy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem w sprawie dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca                       o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro oraz Wytycznymi                            w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w przedszkolu.

 

   1.  Nazwa i  adres Zamawiającego

Gmina Dobrzyca

Rynek 14

63 - 330 Dobrzyca

NIP 608-00-43-350

Telefon 62 741 30 13

E-mail gmina@ugdobrzyca.pl

Strona www www.dobrzyca.bazagmin.pl

 

  2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Mam szansę pójść do przedszkola-dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 8.1. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Wspólny Słownik  Zamówień CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

    4. Wymogi o charakterze ogólnym.

  • Wymaga się, aby zajęcia były realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania placówki,
  • Treści programowe realizowane w ramach zajęć muszą uwzględniać tematykę związaną z szacunkiem i otwartością na inność wśród dzieci,
  • Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji z realizacji projektu na którą składa się m.in.: dziennik zajęć, lista obecności oraz karty oceny każdego uczestnika zajęć sporządzone przed rozpoczęciem zajęć oraz na ich zakończenie,
  • Wymaga się, aby zajęcia prowadzili wyłącznie nauczyciele posiadający kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 12.03.2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół                            i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400 z późn. zm.)

    5.  Termin realizacji zamówienia.

   Przedmiot zapytania winien zostać zrealizowany w terminie do dnia 31.07.2017r.

 

6.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

      tych warunków.

 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

6.1.1.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Potwierdzeniem spełniania tego warunku będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.   

6.1.2.           Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - tj:

- przynajmniej pięć należycie zrealizowanych usług edukacyjnych polegających na realizacji zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Przez usługi edukacyjne Zamawiający rozumie usługi realizowane na rzecz podmiotów zewnętrznych, tj. niezależne od firmy Wykonawcy. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę usług zrealizowanych w ramach projektów własnych Wykonawcy.

Potwierdzeniem spełniania tego warunku będzie umieszczenie powyższej usługi w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie spełnia – nie spełnia na podstawie złożonych do oferty w.w. dokumentów.    

6.1.3.      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    Warunki określono w pkt 4.

Potwierdzeniem spełniania tego warunku będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

6.1.4.      Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający wymaga aby wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej                                i finansowej gwarantującej prawidłowe wykonanie zamówienia.

Potwierdzeniem spełniania tego warunku będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie spełnia – nie spełnia na podstawie złożonych do oferty w.w. dokumentów.

 

6.2.  W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Beneficjentem Projektu) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Zamawiającym, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa            w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem spełniania warunku braku powiązań kapitałowych lub osobowych                      z Zamawiającym będzie złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia                         z postępowania stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie spełnia – nie spełnia na podstawie złożonego do oferty w.w.  oświadczenia.

7.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  7.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

   7.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

   7.2. Wykaz doświadczenia wykonawcy - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

8.   Opis sposobu przygotowania oferty        

8.1.  Wymagania ogólne:

8.1.1.         Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8.1.2.             Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego, bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań oraz przygotowana na drukach według wzorów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność. W przypadku stosowania własnych druków muszą one zawierać wszystkie informacje zawarte                              w załączonych wzorach druków. Druk oferty stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

8.1.3.        Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie czytelną techniką trwałą. Załączone dokumenty, sporządzone w języku obcym, są składane wraz                                 z tłumaczeniem na język polski.

8.1.4.        Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W przypadku gdy ofertę oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do powyższych czynności /oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/.

9.2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia, pakowanie oferty:

9.2.1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu /kopercie/, uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert lub przesłać elektronicznie.

9.2.2. Opakowanie musi być oznaczone nazwą postępowania oraz zawierać nazwę  i adres Wykonawcy /dopuszcza się odcisk pieczęci/. W przypadku oferty składanej elektronicznie nazwa postępowania powinna zostać umieszczona w polu „Temat” wiadomości elektronicznej.

9.2.3. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające informację, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone oraz ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty                   i oznaczone klauzulą: informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa   w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.).

9.2.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak  i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem "zmiana".

9.2.5. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane   i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem "wycofane".

9.2.6. Każda oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.

 

  1. 10.   Miejsce i termin składania ofert

 

10.1. Ofertę należy złożyć na adres podany w pkt. 1 Zapytania lub przesłać elektronicznie na adres: gzeas@ugdobrzyca.pl nie później niż do godz. 15.00 w dniu 29.11.2016r.)

10.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie odrzucona i nie będzie podlegać ocenie.

  1. 11.         Opis sposobu obliczenia ceny

 

11.1.      Cena brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez wykonawcę jako iloczyn ceny jednostkowej oraz liczby godzin zajęć.

11.2.      Cena brutto za realizację całego zamówienia, powinna być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

11.3.      Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 

  1. 12.            Przy wyborze oferty, spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

Oznaczenie kryterium 

Nazwa kryterium

Waga kryterium

A

Cena

      60%

B

Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług edukacyjnych dla dzieci w ciągu ostatnich 3 lat, w tym:

a)      Ilość zrealizowanych usług zawierających tematykę Zajęcia usprawniające sprawność fizyczną max. 10pkt

b)      Ilość zrealizowanych usług zawierających tematykę Zajęcia logopedyczne max. 10pkt

c)      Ilość zrealizowanych usług zawierających tematykę Zajęcia z psychologiem max. 10pkt

d)      Ilość zrealizowanych usług zawierających tematykę Zajęcia artystyczne (rozwijające wrażliwość, wyobraźnię muzyczną oraz zdolności manualne) max. 10pkt

40%

 

Zgodnie z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Won = 0,6 x An + 0,4 x Bn

Won - wskaźnik oceny oferty „n”

 

A.   Oferowana cena (koszt)

An – liczba punktów przyznanych przez Zamawiającego, gdzie:

x 100 pkt

 

   

An=    

 

              najniższy koszt usługi wśród złożonych ofert    

                             koszt usługi wykonawcy  „n”

 

B.  Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług edukacyjnych dla dzieci w ciągu ostatnich 3 lat.  

Zamawiający przyzna 1 punkt za każdą zrealizowaną przez Wykonawcę usługę edukacyjną dla dzieci, która obejmowała jedną z następujących tematyk:

a)      Zajęcia usprawniające sprawność fizyczną

b)      Zajęcia logopedyczne

c)      Zajęcia z psychologiem

d)     Zajęcia artystyczne (rozwijające wrażliwość, wyobraźnię muzyczną oraz zdolności manualne

UWAGA:
  • Dla oceny kryterium zostaną wzięte pod uwagę jedynie usługi wykazane w Wykazie wykonanych usług ponad wymiar niezbędny do spełnienia warunków udziału                    w postępowaniu,
  • W ramach każdego tematu (a – d) wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt,
  • Przez usługi edukacyjne Zamawiający rozumie usługi realizowane na rzecz podmiotów zewnętrznych, tj. niezależne od firmy Wykonawcy. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę usług zrealizowanych w ramach projektów własnych Wykonawcy.

 

Punkty zostaną przydzielone wg poniższego wzoru:

Bn =

 

          liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

  ------------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt

                                     40 pkt

 

Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

13. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość wzajemnego przekazywania: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

14. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

 

15.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawcę, który otrzymał największą ilość punktów. Zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę, której projekt stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

 

16. Inne istotne postanowienia

16.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy w celu poprawienia, uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty. W przypadku gdy wykonawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie lub udzielona odpowiedź nie spowoduje usunięcia rozbieżności między złożoną ofertą, a wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, oferta ta podlega odrzuceniu bez dokonywania jej oceny.

16.2 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do: terminu wykonania zamówienia, liczby uczestników, miejsca odbywania zajęć lub osób wykonujących zamówienie, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

22. Wykaz załączników

 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.                                                                                                                                                                                                                                                      

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 4 – Wykaz doświadczenia.

Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 6 – Projekt umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba uprawniona do kontaktu: Mariola Fabisz-Wilczyńka, tel. 62 74 13 013 wewn. 39

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw oświaty
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2016 09:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Bielarz
Ilość wyświetleń: 1066
02 grudnia 2016 11:30 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [wybor.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2016 09:43 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [zalaczniki_dobrzyca.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2016 09:43 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe_dobrzyca.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany