Przetargi

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Dobrzycy.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA  GMINY  DOBRZYCA
z  dnia 04 października 2017 roku
w  sprawie  ogłoszenia pierwszego przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  sprzedaż  nieruchomości.
W   oparciu  o  art.38,   39  ust.2,  art.40  ust.1  pkt.1,  art.  42  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku    o  gospodarce  nieruchomościami  /jednolity  tekst  Dz.U.2016,poz.2147 roku/, §3  pkt.1,  §4, 6 i 13  rozporządzenia  Rady  Ministrów z  dnia 14  września  2004  roku  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie  nieruchomości  / Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 – z późniejszymi zmianami /  
Burmistrz  Gminy Dobrzyca  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  ogłasza
w  dniu  06 listopada  2017  roku  o  godz. 1200
w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek  14  /sala  posiedzeń-I  piętro/ pierwszy  przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  n/w  nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej położonej w Dobrzycy przy ul. Pleszewskiej (teren byłej PKP), stanowiącej  własność  Gminy  Dobrzyca,  zapisanej  w  KW KZ1P/00036122/5  prowadzonej  przez  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w  Pleszewie  tj. działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr:
- 1028/6 o pow. 0,0835 ha
- cena wywoławcza 40.100 zł
- wysokość wadium: 4.010 zł
do  ceny  nabycia  w/w  nieruchomości  zostanie  naliczony  23%  podatek  Vat.
Działka przeznaczona  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Dobrzyca  pod:
-  przeznaczenie podstawowe:
     -  5MN –  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  (dominujące przeznaczenie)  
     -  1KR   -  tereny projektowanych dróg rowerowych
     -  32WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych (rzeki, jeziora, stawy, rowy, strumienie,kanały
Ww. działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, zostanie ustanowiona służebność przejścia i przejazdu przez działkę stanowiącą własność Gminy Dobrzyca.
warunkiem  przystąpienia do przetargu jest:
•     wpłacenie wadium w określonej wyżej kwocie, wyłącznie  przelewem  na  konto  Urzędu Miejskiego Gminy  Dobrzyca BS Dobrzyca nr 20 8409 0001 0000 0101 2000 0006  w  nieprzekraczalnym  terminie  do dnia 30.10.2017 r.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na ww. rachunek.
•    wadium  wniesione  w  pieniądzu  przez  uczestnika  przetargu,  który  przetarg  wygrał,  zalicza  się  na  poczet  ceny  nabycia  nieruchomości,  zaś  pozostałym  osobom  zwraca  się  niezwłocznie,  po  odwołaniu  albo  zamknięciu  przetargu,  jednak  nie  później  niż  przed  upływem  3  dni  od  dnia  odwołania  lub  zamknięcia  przetargu
•    złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
•    okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem nr konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu;
•    uczestnicy  przetargu  winni  przed  przystąpieniem  do  licytacji  przedstawić  Komisji  Przetargowej: - osoby  fizyczne  dowód  potwierdzający  tożsamość  (dowód osobisty, paszport), - osoby  prawne  aktualny  wypis  z  właściwego  rejestru  oraz  upoważnienie  udzielone  przez  organ  przedstawicielski, Pełnomocnicy  -  pełnomocnictwo  notarialne  
•    wysokość  postąpienia  ustalą  uczestnicy  przetargu,  z  tym  że  postąpienie  nie  może    wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej
•    cena osiągnięta w przetargu  (umniejszona o wcześniej wpłacone wadium ) podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
•    Szczegółowe  informacje  dotyczące  ww.  nieruchomości  można  uzyskać  w  Urzędzie  Miejskim  Gminy  Dobrzyca, Rynek 14, pokój  nr  4,  w  godz.  715  -  1515  (tel. 62/7413013 wew.43), e-mail: nieruchomosci@ugdobrzyca.pl.
•    przetarg  z  ważnych  powodów  może  zostać  odwołany,  po  podaniu  przyczyny  odwołania  przetargu
•    jeżeli  osoba  ustalona  jako  nabywca  nieruchomości  nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w  miejscu  i  terminie  zawarcia  umowy  sprzedaży,  organizator  przetargu  może  odstąpić  od  zawarcia  umowy,  a  wpłacone  wadium  nie  podlega  zwrotowi.
BURMISTRZ
Mgr Jarosław Pietrzak

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.10.2017r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Matiasik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2017 08:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Matiasik
Ilość wyświetleń: 844
04 października 2017 08:47 (Jolanta Matiasik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany