Przetargi

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości w Karminie.

GGiOŚ.6845.9.2017
OGŁOSZENIE
Burmistrza  Gminy  Dobrzyca
z  dnia  8 listopada 2017  roku  w  sprawie  ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości  niezabudowanej  stanowiącej  własność  Gminy  Dobrzyca.
W   oparciu  o  art.38,  art.40  ust.1  pkt.1,  art.  42  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomości  ( jednolity  tekst  Dz.U.z 2016r.,poz.2147),  §3  pkt.1,  §4, 6 i 13  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia   14  września  2004  roku  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie  nieruchomości / Dz. U. z 2014r., poz. 1490 /  
Burmistrz  Gminy Dobrzyca  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  ogłasza pierwszy  przetarg  ustny  nieograniczony  na  dzierżawę n/w nieruchomości na okres powyżej trzech lat (szczegółowy czas trwania dzierżawy określony zostanie w umowie) :
KARMIN

•działka  nr  25/2  (am1) o pow. 0,3000 ha
•działka przeznaczona jest na cele rolne
•termin zagospodarowania nieruchomości: 11.12. 2017r.
•czynsz wywoławczy wynosi: 270,00 zł; wadium: 27,00 zł
•czynsz dzierżawny obliczany jest wg  stawek  określonych  w  obowiązującej uchwale  Nr XII/94/2015  Rady  Miejskiej Gminy  Dobrzyca  z  dnia  12 listopada 2015 roku w  sprawie  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania  nieruchomości,  wydzierżawiania  lub  wynajmowania  na  okres  oznaczony dłuższy  niż  3  lata lub na czas nieoznaczony tj.  w wysokości 0,09 zł/m2 rocznie, płatny w  II ratach rocznych w terminie do dnia 31 marca za I półrocze oraz do 30 września za II półrocze każdego roku na konto Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca
•oprócz czynszu dzierżawca będzie uiszczał opłaty dodatkowe związane z użytkowaniem gruntów tj. : podatek od nieruchomości
•nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.
Przetarg  odbędzie  się   w  dniu  11 grudnia  2017  roku  o  godz. 10  00
w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego Gminy  Dobrzyca,  Rynek  14  /sala  posiedzeń-I  piętro/.

•Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie na  konto  Urzędu   Miejskiego  Gminy  Dobrzyca -  BS Dobrzyca nr 20 8409 0001 0000 0101 2000 0006 wadium w wysokości: 27,00 zł w terminie do dnia 6.12.2017r.  
•wadium  wniesione  w  pieniądzu  przez  uczestnika  przetargu,  który  przetarg  wygrał,  zalicza  się  na  poczet  czynszu  dzierżawnego,  zaś  pozostałym  osobom  zwraca  się  niezwłocznie,  po  odwołaniu  albo  zamknięciu  przetargu,  jednak  nie  później  niż  przed  upływem  3  dni  od  dnia  odwołania  lub  zamknięcia  przetargu
•wysokość  postąpienia  ustalą  uczestnicy  przetargu,  z  tym  że  postąpienie  nie  może    wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej
•przetarg  z  ważnych  powodów  może  zostać  odwołany,  po  podaniu  przyczyny  odwołania  przetargu
•jeżeli  osoba  ustalona  jako  dzierżawca  nieruchomości  nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w  miejscu  i  terminie  zawarcia  umowy  dzierżawy,  organizator  przetargu  może  odstąpić  od  zawarcia  umowy,  a  wpłacone  wadium  nie  podlega  zwrotowi.
•szczegółowe  informacje  dotyczące  w/w  nieruchomości  można  uzyskać  w  Urzędzie  Miejskim  Gminy  Dobrzyca, Rynek 14, pokój  nr  4,  w  godz.  715  -  1515  (tel. 62/7413013 wew.43), e-mail: nieruchomosci@ugdobrzyca.pl).
Burmistrz
mgr Jarosław Pietrzak

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.11.2017r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Matiasik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2017 08:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Matiasik
Ilość wyświetleń: 284
08 listopada 2017 08:46 Jolanta Matiasik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany