Przetargi

Zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej do wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach inwestycji pn.”Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca”

Ogłoszenie nr 540486-N-2018 z dnia 2018-04-05 r. 

Gmina DobrzycaZakup ciągnika i beczki asenizacyjnej do wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach inwestycji pn.”Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak

Nazwa projektu lub programu 
Projekt pn. " Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca, krajowy numer identyfikacyjny 53861000000, ul. Rynek  14 , 63330   Dobrzyca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 413 013, e-mail zpubliczne@ugdobrzyca.pl, faks 627 413 013
Adres strony internetowej (URL): www.dobrzyca.bipgmina.pl 
Adres profilu nabywcy: - 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne -
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
-
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
www.dobrzyca.bipgmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.dobrzyca.bipgmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
-

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
-

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
- 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
w formie papierowej 
Adres: 
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca (pok. nr 14 - sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
-
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej do wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach inwestycji pn.”Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca” 
Numer referencyjny: ZPI.271.1.10.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
nie dotyczy 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
2 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja dwóch zadań - Zakup wraz z dostawą nowego ciągnika rolniczego kołowego i nowego wozem asenizacyjnym o pojemności znamionowej pomiędzy 6000 l a 7000 l dla Gminy Dobrzyca: Zadanie 1 – Zakup ciągnika rolniczego Dane techniczne i wymagania ciągnika rolniczego:  ciągnik fabrycznie nowy rok produkcji nie starszy niż produkowany na 12 m-cy przed dostawą,  moc silnika przy 2200 obr/min 80-90 km,  norma emisji spalin Euro III,  rodzaj silnika Turbodoładowany z intercoolerem,  ilość cylindrów 4,  chłodzenie cieczą,  zbiornik paliwa min. 100l,  sprzęgło dwustopniowe,  skrzynia biegów synchronizowana z rewersem,  prędkość 40 km/h,  instalacja pneumatyczna,  instalacja sterowania hamulcami pneumatycznymi przyczep,  hamowanie ze sprężarką i olejowe,  tylny most napędowy z blokadą mechanizmu różnicowego,  przedni most napędowy z blokadą mechanizmu różnicowego,  wał odbioru mocy 540/1000obr/min, niezależny,  wydatek pompy hydraulicznej min. 50 l/min,  rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej Dwusekcyjny (2 pary, szybkozłącza),  tuz przedni z obciążnikiem,  tuz tylny z hakami kat II, udźwig min. 4000kg,  zaczepy górny i dolny zaczep transportowy,  hamulec roboczy i postojowy,  kabina ochronna z ogrzewaniem i siedzeniem pasażera (możliwość rejestracji traktora na 2 osoby), wycieraczka z przodu i tyłu,  oświetlenie- reflektory robocze w dachu przednie i tylne, światła drogowe, kierunkow-skazy, obrotowa lampa ostrzegawcza (kogut),  instalacja elektryczna - napięcie znamionowe 12V, z gniazdem do przyczep,  sprężarka powietrza wymagana,  wskaźniki - ciśnienia oleju, obrotów wraz z licznikiem mth, paliwa, temperatury czyn-nika chłodzącego,  masa całkowita – min. 4500kg,  okres gwarancji min. 2 lata od momentu przekazania ciągnika zamawiającemu protoko-łem zdawczo-odbiorczym,  Naprawy gwarancyjne nie powinny trwać więcej niż 14 dni od daty zgłoszenia przez zamawiającego wystąpienia usterki,  serwis pełen - przez okres udzielonej gwarancji wg. potrzeb wynikających z warunków gwarancji, obejmujący wymianę płynów eksploatacyjnych oraz podzespołów wg po-trzeby wynikającej z eksploatacji a określonej postanowieniami gwarancji, pierwsze uruchomienie wraz z przeszkoleniem osób wskazanych przez zamawiającego w zakre-sie obsługi i konserwacji bieżącej wynikającej z codziennej eksploatacji ciągnika na koszt Wykonawcy. W zakres serwisu wchodzi także ewentualny transport ciągnika do Wykonawcy i z powrotem w celu dokonania prac serwisowych. Zadanie 2 - Zakup beczki asenizacyjnej Dane techniczne i wymagania wozu asenizacyjnego:  wóz asenizacyjny fabrycznie nowy rok produkcji nie starszy niż produkowany na 12 m-cy przed dostawą,  pojemność znamionowa 6000-7000l,  zbiornik stalowy ocynkowany,  właz tylny min. 500 mm,  tylna łyżka rozlewowa ocynkowana,  zawór spustowy sterowany hydraulicznie,  wąż ssący - wąż w dwóch odcinkach 6 m i 4 m o średnicy 110 mm,  redukcja na wylocie beczki z średnicy 160 mm na 110 mm,  długość 10 m,  zbiornik przelewowy ocynkowany,  kompresor wymagany,  wzierniki przelewowe z przodu i z tyłu zbiornika,  zawór bezpieczeństwa wymagany,  zawór pływakowy wymagany,  manometr ciśnieniowy wymagany widoczny z przodu,  hamulec roboczy pneumatyczny, jednoobwodowy,  hamowanie pneumatyczne,  hamulec ręczny wymagany,  instalacja oświetleniowa - napięcie zasilania 12V, według wymogów ustawowych,  stopa podporowa,  regulowana wysokość zaczepu transportowego,  błotniki ocynkowane,  homologacja wymagana,  wóz powinien spełniać wymagania w celu dokonania rejestracji,  okres gwarancji min. 2 lata od momentu przekazania beczki asenizacyjnej zamawiają-cemu protokołem zdawczo odbiorczym,  serwis pełen, wynikający z warunków gwarancji na koszt Wykonawcy. W zakres serwi-su wchodzi także ewentualny transport wozu asenizacyjnego do Wykonawcy i z powrotem w celu dokonania prac serwisowych. UWAGA! Na każde zadanie zostanie podpisana odrębna umowa. 2) Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:  Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia dostarczy nowy wał przekaźnika mocy szerokokątny przenoszący napęd WOM ciągnika na kompresor wozu asenizacyjnego o długości dostosowanej do odległości pomiędzy zamawianym ciągnikiem i wozem ase-nizacyjnym oraz momencie wyjściowym odpowiednim do mocy zastosowanego kom-presora w wozie asenizacyjnym.  Ciągnik rolniczy i wóz asenizacyjny muszą posiadać wszelkie dokumenty dopuszczają-ce go do ruchu drogowego przez właściwy organ.  Wóz asenizacyjny musi być przystosowany do pracy z oferowanym ciągnikiem. Za-mawiający zastrzega sobie prawo do wyboru ubezpieczyciela.  W okresie gwarancji Wykonawca zapewni czas reakcji na zgłoszoną przez Zamawiają-cego awarię - nie dłuższy niż 24 godziny.  W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających natural-nemu zużyciu ponosi Wykonawca.  Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny, który znajdował się będzie na terenie województwa wielkopolskiego.  Wykonawca ewentualne naprawy gwarancyjne wykona w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku braku możliwości usunięcia ich u Zamawiającego Wykonawca na wła-sny koszt przetransportuje pojazd do serwisu.  Wykonawca zobowiązuje się w ramach rękojmi do usunięcia wad pojazdu, które ujaw-niły się po zakupie w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni kalendarzowych.  Koszt transportu ciągnika i beczki do siedziby zamawiającego ponosi Wykonawca. 3) Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, paten-tów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który może charakteryzować produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy, funk-cjonalny, techniczny i technologiczny dot. przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów lub urządzeń równoważnych o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych czy funkcjonalnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiąza-nia równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy powołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mo-gą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

II.5) Główny kod CPV: 16700000-2 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
34144500-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: - 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-29 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-06-29

II.9) Informacje dodatkowe: -
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku. 
Informacje dodatkowe - 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku. 
Informacje dodatkowe - 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w ramach zadania, na realizację którego ubiega się Wykonawca. W przypadku ubiegania się o zamówienie w ramach zadania nr 1 warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie co najmniej 1 dostawę ciągnika o wartości nie mniejszej niż 130 000,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100). W przypadku ubiegania się o zamówienie w ramach zadania nr 2 warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie co najmniej 1 dostawę wozu asenizacyjnego o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Warunek ten winien być spełniony: 1) samodzielnie przez Wykonawcę, lub 2) przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje te dostawy lub 3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według zapisów punktu 11 niniejszej SIWZ. 4) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. UWAGA: A. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. B. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dodyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. C. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. D. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 13-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: -
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnychna dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia: -zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w zaświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winno być złożone przez każdego z nich odrębnie. -zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu UbezpieczeńSpołecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w zaświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winno być złożone przez każdego z nich odrębnie. -odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnychna dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały zrealizowane z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy dostawy zostały wykonane prawidłowo, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w wykaz winien być złożony przez Wykonawcę spełniającego warunek, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu Wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa); 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
-
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
-
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencjiw postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożona przez każdego z nich odrębnie).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium na każde zadanie odrębnie w wysokości: Zadanie nr 1 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 PLN) Zadanie nr 2 – 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych 00/100 PLN ) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 poz. 110) 3. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy”; lub c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: BS Dobrzyca 10 8409 0001 2001 0000 0101 0001 6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie składania ofert znajdować się będzie na rachunku Zamawiającego. 8. Wadium wnoszone w jednej z form opisanych w pkt. 12.2.2)-5) IDW należy złożyć w oryginale, na adres podany do składania ofert najpóźniej w terminie składania ofert, zgodnie z pkt. 15.1 IDW, w osobnej kopercie oznaczonej według zapisów pkt. 17.3 IDW, z dopiskiem: „WADIUM – Zadanie nr …”. 9. Za skuteczne wniesienie wadium w jednej z form opisanych w pkt. 12.2.2)-5) IDW Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie składania Ofert znajdować się będzie w siedzibie Zamawiającego. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
-

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
-

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
- 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: - 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: - 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: - 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): - 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: - 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: - 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
-

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
-
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
-
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
-
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
wzór umowy stanowi część II SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe: 
-
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający może od Umowy odstąpić w następujących przypadkach: a) Wykonawca opóźni się z dostawą przedmiotu umowy o 10 dni kalendarzowych, b) Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje w sposób nienależyty inne obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, c) w innych przypadkach wskazanych w Umowie lub wynikających z przepisów kodeksu cywilnego. Zmiany postanowień zawartej umowy muszą spełniać wymagania art. 144 Pzp i mogą dotyczyć wyłącznie: 1) terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy w przypadku gdy zmiana terminu wynikać będzie z powodu: a) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od Stron, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku ponad należytej staranności Stron, b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją zachowań (działania lub zaniechania) którejkolwiek ze stron takich jak akty wandalizmu lub inne działania powodujące uszkodzenie lub zniszczenie przygotowanego do uruchomienia wykonanej infrastruktury; Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób którymi się posługuje przy wykonaniu umowy, a w szczególności podwykonawców, 2) bezwzględnie obowiązujących regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian; 3) podwyższenia jakości urządzeń lub zmiany technologii na lepszą, 4) zmiany wynagrodzenia - zmiany podatku VAT - klauzula waloryzacyjna: wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Wykonawca każdorazowo uwzględni aktualną stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
- 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania należy wraz z dokumentem (pismem) wykazującym, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa dołączyć do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzyć klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) – nie udostępniać” z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty; Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (tzn. wykazał spełnienie wszystkich przesłanek wyszczególnionych w art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących: nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-04-16, godzina: 09:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
- 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 – Zakup ciągnika rolniczego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Dane techniczne i wymagania ciągnika rolniczego:  ciągnik fabrycznie nowy rok produkcji nie starszy niż produkowany na 12 m-cy przed dostawą,  moc silnika przy 2200 obr/min 80-90 km,  norma emisji spalin Euro III,  rodzaj silnika Turbodoładowany z intercoolerem,  ilość cylindrów 4,  chłodzenie cieczą,  zbiornik paliwa min. 100l,  sprzęgło dwustopniowe,  skrzynia biegów synchronizowana z rewersem,  prędkość 40 km/h,  instalacja pneumatyczna,  instalacja sterowania hamulcami pneumatycznymi przyczep,  hamowanie ze sprężarką i olejowe,  tylny most napędowy z blokadą mechanizmu różnicowego,  przedni most napędowy z blokadą mechanizmu różnicowego,  wał odbioru mocy 540/1000obr/min, niezależny,  wydatek pompy hydraulicznej min. 50 l/min,  rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej Dwusekcyjny (2 pary, szybkozłącza),  tuz przedni z obciążnikiem,  tuz tylny z hakami kat II, udźwig min. 4000kg,  zaczepy górny i dolny zaczep transportowy,  hamulec roboczy i postojowy,  kabina ochronna z ogrzewaniem i siedzeniem pasażera (możliwość rejestracji traktora na 2 osoby), wycieraczka z przodu i tyłu,  oświetlenie- reflektory robocze w dachu przednie i tylne, światła drogowe, kierunkow-skazy, obrotowa lampa ostrzegawcza (kogut),  instalacja elektryczna - napięcie znamionowe 12V, z gniazdem do przyczep,  sprężarka powietrza wymagana,  wskaźniki - ciśnienia oleju, obrotów wraz z licznikiem mth, paliwa, temperatury czyn-nika chłodzącego,  masa całkowita – min. 4500kg,  okres gwarancji min. 2 lata od momentu przekazania ciągnika zamawiającemu protoko-łem zdawczo-odbiorczym,  Naprawy gwarancyjne nie powinny trwać więcej niż 14 dni od daty zgłoszenia przez zamawiającego wystąpienia usterki,  serwis pełen - przez okres udzielonej gwarancji wg. potrzeb wynikających z warunków gwarancji, obejmujący wymianę płynów eksploatacyjnych oraz podzespołów wg po-trzeby wynikającej z eksploatacji a określonej postanowieniami gwarancji, pierwsze uruchomienie wraz z przeszkoleniem osób wskazanych przez zamawiającego w zakre-sie obsługi i konserwacji bieżącej wynikającej z codziennej eksploatacji ciągnika na koszt Wykonawcy. W zakres serwisu wchodzi także ewentualny transport ciągnika do Wykonawcy i z powrotem w celu dokonania prac serwisowych. 2) Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:  Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia dostarczy nowy wał przekaźnika mocy szerokokątny przenoszący napęd WOM ciągnika na kompresor wozu asenizacyjnego o długości dostosowanej do odległości pomiędzy zamawianym ciągnikiem i wozem ase-nizacyjnym oraz momencie wyjściowym odpowiednim do mocy zastosowanego kom-presora w wozie asenizacyjnym.  Ciągnik rolniczy i wóz asenizacyjny muszą posiadać wszelkie dokumenty dopuszczają-ce go do ruchu drogowego przez właściwy organ.  Wóz asenizacyjny musi być przystosowany do pracy z oferowanym ciągnikiem. Za-mawiający zastrzega sobie prawo do wyboru ubezpieczyciela.  W okresie gwarancji Wykonawca zapewni czas reakcji na zgłoszoną przez Zamawiają-cego awarię - nie dłuższy niż 24 godziny.  W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających natural-nemu zużyciu ponosi Wykonawca.  Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny, który znajdował się będzie na terenie województwa wielkopolskiego.  Wykonawca ewentualne naprawy gwarancyjne wykona w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku braku możliwości usunięcia ich u Zamawiającego Wykonawca na wła-sny koszt przetransportuje pojazd do serwisu.  Wykonawca zobowiązuje się w ramach rękojmi do usunięcia wad pojazdu, które ujaw-niły się po zakupie w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni kalendarzowych.  Koszt transportu ciągnika i beczki do siedziby zamawiającego ponosi Wykonawca. 3) Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, paten-tów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który może charakteryzować produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy, funk-cjonalny, techniczny i technologiczny dot. przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów lub urządzeń równoważnych o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych czy funkcjonalnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiąza-nia równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy powołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mo-gą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 16700000-2, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:-


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 - Zakup beczki asenizacyjnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Dane techniczne i wymagania wozu asenizacyjnego:  wóz asenizacyjny fabrycznie nowy rok produkcji nie starszy niż produkowany na 12 m-cy przed dostawą,  pojemność znamionowa 6000-7000l,  zbiornik stalowy ocynkowany,  właz tylny min. 500 mm,  tylna łyżka rozlewowa ocynkowana,  zawór spustowy sterowany hydraulicznie,  wąż ssący - wąż w dwóch odcinkach 6 m i 4 m o średnicy 110 mm,  redukcja na wylocie beczki z średnicy 160 mm na 110 mm,  długość 10 m,  zbiornik przelewowy ocynkowany,  kompresor wymagany,  wzierniki przelewowe z przodu i z tyłu zbiornika,  zawór bezpieczeństwa wymagany,  zawór pływakowy wymagany,  manometr ciśnieniowy wymagany widoczny z przodu,  hamulec roboczy pneumatyczny, jednoobwodowy,  hamowanie pneumatyczne,  hamulec ręczny wymagany,  instalacja oświetleniowa - napięcie zasilania 12V, według wymogów ustawowych,  stopa podporowa,  regulowana wysokość zaczepu transportowego,  błotniki ocynkowane,  homologacja wymagana,  wóz powinien spełniać wymagania w celu dokonania rejestracji,  okres gwarancji min. 2 lata od momentu przekazania beczki asenizacyjnej zamawiają-cemu protokołem zdawczo odbiorczym,  serwis pełen, wynikający z warunków gwarancji na koszt Wykonawcy. W zakres serwi-su wchodzi także ewentualny transport wozu asenizacyjnego do Wykonawcy i z powrotem w celu dokonania prac serwisowych. 2) Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:  Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia dostarczy nowy wał przekaźnika mocy szerokokątny przenoszący napęd WOM ciągnika na kompresor wozu asenizacyjnego o długości dostosowanej do odległości pomiędzy zamawianym ciągnikiem i wozem ase-nizacyjnym oraz momencie wyjściowym odpowiednim do mocy zastosowanego kom-presora w wozie asenizacyjnym.  Ciągnik rolniczy i wóz asenizacyjny muszą posiadać wszelkie dokumenty dopuszczają-ce go do ruchu drogowego przez właściwy organ.  Wóz asenizacyjny musi być przystosowany do pracy z oferowanym ciągnikiem. Za-mawiający zastrzega sobie prawo do wyboru ubezpieczyciela.  W okresie gwarancji Wykonawca zapewni czas reakcji na zgłoszoną przez Zamawiają-cego awarię - nie dłuższy niż 24 godziny.  W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających natural-nemu zużyciu ponosi Wykonawca.  Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny, który znajdował się będzie na terenie województwa wielkopolskiego.  Wykonawca ewentualne naprawy gwarancyjne wykona w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku braku możliwości usunięcia ich u Zamawiającego Wykonawca na wła-sny koszt przetransportuje pojazd do serwisu.  Wykonawca zobowiązuje się w ramach rękojmi do usunięcia wad pojazdu, które ujaw-niły się po zakupie w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni kalendarzowych.  Koszt transportu ciągnika i beczki do siedziby zamawiającego ponosi Wykonawca. 3) Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, paten-tów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który może charakteryzować produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy, funk-cjonalny, techniczny i technologiczny dot. przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów lub urządzeń równoważnych o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych czy funkcjonalnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiąza-nia równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy powołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mo-gą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34144500-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:-


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.04.2018 r.
Dokument wytworzony przez: stanowiska do spraw zamówień publicznych i inwestycji gminnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2018 14:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Bielarz
Ilość wyświetleń: 378
18 kwietnia 2018 11:38 Hanna Bielarz - Dodanie załącznika [ogloszenie__uniewaznienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 kwietnia 2018 14:35 Hanna Bielarz - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 kwietnia 2018 14:17 Hanna Bielarz - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_siwz_16_edytowalne.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany